Cost benefit analysis for disaster protection management (a case of Dzud) Dienstag, 19. Februar 2008

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 108-113
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 108-113

ÃÀÌØÃÀÀÑ ÕÀÌÃÀÀËÀÕ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÇÀÐÄÀË–ªÃªªÆÈÉÍ ØÈÍÆÈËÃÝÝ (ÇÓÄÛÍ ÆÈØÝÝÃÝÝÐ)

Ã.Ãàíçîðèã, Ð.Îðîñîî
ÕÀÀÈÑ, Ýäèéí çàñàã áèçíåñèéí ñóðãóóëü
Ýäèéí çàñãèéí îíîëûí òýíõèì
ganjaa123@yahoo.com

Õóðààíãóé
Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíû çîðèëãî íü Ìîíãîë óëñûí ãàìøãèéí áàéäëûã ñóäàëæ, ýäèéí çàñãèéí õîõèðîë, ãàìøãààñ õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãààíä çàðöóóëæ áóé çàðäàë, ò¿¿íýýñ áèé áîëæ áàéãàà íèéãìèéí öýâýð ºãººæèéã òîîöîõ ÿâäàë þì.
Ñóäàëãààíû òààìàãëàë áîë Ìîíãîë îðíû õýìæýýíä ãàìøãààñ õàìãààëàõ çîðèëãîîð çàðöóóëæ áàéãàà çàðäàë íü ºãººæ áàãàòàé, ¿ðýëãýí áàéãààãèéí äýýð ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, çàðäàë áàãàòàé äàâàí òóóëàõ çýðýã çºâ ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä ÷èãëýãäýæ ÷àäàõã¿é áàéãàà ÿâäàë þì
Àëèâàà òºñºë, õºòºëáºð, áîäëîãûí íèéãýìä ¿ç¿¿ëýõ ¿ð íºëººã ýäèéí çàñãèéí ¿¿äíýýñ ìºíãºí ä¿íãýýð èëýðõèéëýõ äýëõèéä õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí àðãà áîë Çàðäàë-ªãººæèéí Øèíæèëãýý (Cost-Benefit Analysis) þì. ¯¿íèéã àøèãëàí Ìîíãîë óëñàä ãàð÷ áàéãàà ãàìøèã, îñîë, àþóëò ¿çýãäýëä çàðöóóëæ áóé çàðäàë íü ÿìàð õýìæýýíèé ºãººæòýé áîëîõûã õàðóóëàõààð çóäûã ñîíãîí àâ÷ ýíýõ¿¿ ñóäàëãààã õèéëýý.
Ìîíãîë óëñûí ãàìøèãòàé òýìöýõ öààøäûí ¿íäñýí áàðèìò áè÷èã áîëîõ ͯÁ-ûí õºãæëèéí õºòºëáºðººñ Ìîíãîë óëñûí çàñãèéí ãàçàð, Îíöãîé áàéäëûí Åðºíõèé ãàçàð (ÎÁÅÃ)-ûí çàõèàëãààð áîëîâñðóóëñàí “Ãàìøèãòàé òýìöýõ ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ õºòºëáºð”-èéã ¿íäñýí ñóäàëãààíû îáúåêò áîëãîí ñóäàëëàà.
Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä Ìîíãîë óëñûí ãàìøèãòàé òýìöýõ àæèëëàãààíä çàðöóóëæ áàéãàà òºñºâ íü íýëýýä ¿ðýëãýí, çºâ ìåíåæìåíòèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ÿâö óäààøðàëòàé, çàðöóóëñàí çàðäëûí òàëààñ èë¿¿ õóâü íü ãàìøãààñ õàìãààëàõ àëáà, òºðèéí áàéãóóëëàãóóä ðóó ÷èãëýñýí, ººðººð õýëáýë óäèðäëàãûí çàðäàë õýò ºíäºð áàéãàà íü ñóäàëãààãààð õàðàãäàæ áàéíà. Ìîíãîë îðíû õóâüä áàéãàëü, öàã óóðûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëòàé òóë ãàìøèã, îñëûí òîî ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ºñºõ õàíäëàãàòàé áàéíà. պ人 àæ àõóéí ñàëáàðûí ãîë ãàìøèã áîëîõ çóäûí äàâòàìæ óëàì îéðòîæ áàéãàà íü èðýýä¿éä ãàðàõ çàðäëûã èõýñãýæ áàéãàà þì.
”Ãàìøèãòàé òýìöýõ ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ” õºòºëáºðèéã 2006-2015 îí õ¿ðòýë 10 æèëèéí õóãàöààíä õýðýãæ¿¿ëñýíýýð çóäíû àþóëààñ õàìãààëñíû íèéãìèéí öýâýð ºãººæ íü 58.9 òýð áóì òºãðºã áîëæ áàéíà.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
íèéãìèéí ºãººæ, öýâýð ºãººæ, çóä, çóäûí õîõèðîë, çóäûí ïðîãíîç, ãàìøãààñ ¿¿ññýí õîõèðîë, ãàìøãààñ õàìãààëàõ

Abstract
The natural disaster is one of the biggest reasons of social problems in Mongolia.
About 30 natural hazards and disasters occur In our country which is greatly related to the specific of regional localization.

The studying on disaster issues in Mongolia which includes the protection or preventation costs and economic loss due to the disaster, further, the calculation of social net benefits of the costs that are spent of disaster and disaster management.
We are summarizing the research of Cost Benefit Analysis for disaster protection activities as follows:
• The frequency of dzud was once in 8 or 9 years from 1944 until middle of 1980s. But, since then, quantity of frequency is getting high in recent years, especially between 1999 and 2003, when every year have occurred the dzud in Mongolia.
• According the function of the dead livestock in the year when dzud occurred, there will be 13.09 million dead livestock.
• The disaster protection costs that spent for dzud is not enough beneficial.
• The action plan of National Emergency Mitigation Agency needs to be implemented. Because, the CBA results that the net benefit of the plan is 58.9 billion MNT.
• The one of the main reasons for dzud is drought. A way to improve the pasture land that’s for decreasing the drought risk is to move the livestock to other pasture as possible as far.


Read more...

The results of the research experimentation in introducing an advanced technology in crop farming

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 104-107
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 104-107

ÃÀÇÀÐ ÒÀÐÈÀËÀÍÃÈÉÍ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÄ ÄÝÂØÈËÒÝÒ ÒÅÕÍÈÊ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉà ÍÝÂÒЯ¯ËÆ ÁÀÉÃÀÀ ¯Ð įÍ

Á. Õàòàíìàãñàð
ÕÀÀÈÑ, Èíæåíåðèéí Ñóðãóóëü, Ñýëýíãý ñòàíäàðò ÕÕÊ

Õóðààíãóé
¯ðë¿¿ð-ñèéð¿¿ë¿¿ðèéí ñóìàí õîøóóíä ººðñäèéí çîõèîí á¿òýýñýí ¿ð öàöðóóëàã÷èéã óãñàð÷ ëàáîðàòîðè-òàëáàéí òóðøèëò ñóäàëãàà ÿâóóëñàí. Èíãýæ ¿ðèéã öàöðóóëàí òàðèàëæ áàéãàà ó÷ðààñ àðûí øààíòàã áóëíû íÿãòðóóëàõ òàëáàéã 6 ñì-ýýð ºðãºòãºñºí. Ìºí ¿ðèéã öàöðóóëæ òàðèàëñíààð 1 ¿ðèéí òýæýýëèéí òàëáàé 5õ5 áóþó 25 ñì2 áàéõ íü õàìãèéí îíîâ÷òîé áîëîõûã òóðøèëòûí áà îíîëûí ñóäàëãààãààð òîäîðõîéëñîí. Öàã àãààðûí õóóðàéøèë èõýñ÷ áàéãàà ºíºº ¿åä òàëáàéä áîðîîæóóëàõ òåõíèê òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëñíýýð óðãàöûã 2 äàõèí íýìýãä¿¿ëæ 1 ãà-ààñ 37öí óðãàö àâàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýâ. Áèäíèé ñàíàà÷èëñàí 3 òºðëèéí ¿ð öàöðóóëàã÷èéí 1 ãà-èéí òåõíèê ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã ñòàíäàðòûí ñóìàí õîøóóòàé õàðüöóóëàõàä ïðèçì õýëáýðèéí öàöðóóëàã÷ 75%, ãóóðñàí öàöðóóëàã÷ 50%, êîíóñ õýëáýðèéíõ 25% òóñ òóñ óðãàöûã íýìýãä¿¿ëñýí.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Öàöðóóëàã÷, ïðèçì, êîíóñ, ãóóðñ, òàëáàé, áîðîîæóóëàõ, , ¿ð, áóë, ñîøíèê

Absract
We carried out a laboratory and field experimentation with seeder-tiller that was equipped with a seed sprayer designed by us in its arrow shaped drill. Such seed spraying allows to expand the area compacted by wedge roller by 6 cm. Both the field and theoretical study confirmed that seed spread out at 5x5 cm or 25 sq.cm. per seed are most optimal from the nutritional point of view.
In the light of increased dryness in nowadays, introduction of irrigation technology increased the crop yield over 2 times and allows productivity at 3.7 tons/ha.
The technical and economical assessments concluded that the three types of seed sprayer designed by us namely, prismatic sprayer, sprayer with tube and cone shaped sprayer increased the grop yield by 75%, 50% and 25% respectively when compared with the standard seeder with arrow shaped drills.


Read more...

The results of the research study on possibility to reduce fuel consumption of diesel engine while at light loading

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 99-103
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 99-103

ÄÈÇÅËÜ ÕªÄªËï¯ÐÈÉÍ ÁÀÃÀ À×ÀÀËËÛÍ ¯ÅÄ Ò¯ËØ ÕÝÌÍÝÕ ÁÎËÎÌÆÈÉà ÑÓÄÀËÑÀÍ ¯Ð įÍ

Ã.Ýíõáàÿð, Ò.Íèãàìåò
ÕÀÀÈÑ, Инженерийн сургууль
miraj34@ yahoo.com

Õóðààíãóé
Äèçåëü õºäºëã¿¿ðèéí öèëèíäð òóñ á¿ðò íü ò¿ëø øàõàõ çîðèóëàëò á¿õèé ïëóíæåðèéí õîñíû ºíººãèéí ñòàíäàðò õèéö òðàêòîðûí õºíãºí à÷ààëëûí ¿åä ò¿ëø á¿ðýí õàñäàãã¿é, çîõèõ õýìæýýãýýð ºã÷ áàéäàã íü ò¿ëøíèé ¿ðã¿é àëäàãäëûã èõýñãýõ, õóâèéí ò¿ëø çàðöóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ ãîë øàëòãààí áîëæ áàéíà.
Õóâèéí ò¿ëø çàðöóóëàëòûã áóóðóóëæ, ò¿ëøíèé ¿ð àøèãã¿é àëäàãäëûã áàãàñãàõ áîëîìæòîé íýã àðãà íü ïëóíæåðèéí àæëûí ãàäàðãóóä íýìýëò õîâèë ãàðãàõ õóâèëáàð þì. Ýíýõ¿¿ íýìýëò õîâèëûí ãîë çîðèëãî íü äèçåëü õºäºëã¿¿ðèéí õºíãºí à÷ààëëûí ¿åä ò¿ëø õàñàõ ¿éëäëèéã èõýñãýõýä îðøèíî.Ïëóíæåðèéí ò¿ëø òàñëàõ èðìýãèéí äýýä õýñýãò ººð÷ëºëò îðóóëàõäàà ýõëýýä õýä õýäýí õóâèëáàð ñîíãîæ òóðøèõ øààðäëàãàòàé. Äèçåëü õºäºëã¿¿ðèéí èõ ÷àäëûí ¿åä íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é, áàãà à÷ààëëûí ¿åä ò¿ëø õýìíýæ áîëîõ ãóðâàí õóâèëáàðûã ñîíãîí õèéöèéí ººð÷ëºëò îðóóëñàí ïëóíæåðèéí õîñûã ÎÕÓ–í Íîãèíû çàâîäàä ¿éëäâýðë¿¿ëýí õºäºëã¿¿ðò, ëàáîðàòîðèéí áà àøèãëàëòûí íºõöºëä òóðøèõàä äóãóéò òðàêòîðûí õºíãºí à÷ààëëûí ¿åä ò¿ëø õýìíýõ îíîëûí ¿íäýñëýë, äýâø¿¿ëñýí òààìàãëàë áàòëàãäëàà.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Äèçåëü õºäºëã¿¿ð, ñòàíäàðò áóñ ïëóíæåðèéí õîñ

Abstract
Today`s standard design of a pump element dedicated to inject fuel into each sylinder of the diesel engine does not adequately reduce fuel consumption while at an idle or light loading of tractor, but it gives corresponding an amount into engine. Therefore, the main purpose is to increase fuel efficiency and reduce specific fuel concumption.
One feasibile method to reduce inefficiency fuel consumption while under light loading of the wheeled tractor`s diesel engine is a revision to the plunger by making an extra groove in the working surface.
The main goal of the extra groove is to increase the action thus reducing fuel consumption during light loading of the tractor aggregate.
First it is required to select and experiment with several variations to the area above the helical groove of the plunger. Cutting too small an amount from the working surface decreases the chance of economizing fuel and conversely cutting too much would have the negative effect of decreased engine power and a reduction in productivity of the tractor aggregate.


Read more...

Results of the experimental trials on dustness evaluation in the the engine area of a tractor operating in the field

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 93-98
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 93-98

ÒÐÀÊÒÎÐÛÍ ÕªÄªËï¯ÐÈÉÍ ÎÐ×ÍÛ ÀÃÀÀÐÛÍ ÒÎÎÑÆÈËÒÛà ÑÓÄÀËÑÀÍ Ä¯Í

Ö.ªëçèéáààòàð1, Ã.Ãàíòóëãà2
1-ÕÀÀÈÑ, Èíæåíåðèéí Ñóðãóóëü
2-ÕÀÀÈÑ, Øèíæëýõ Óõààíû Ǻâëºë
Ulzii_30@yahoo.com, gantulg@yahoo.com

Õóðààíãóé
Ìàíàé îðíû áàéãàëь öàã óóðûí îíöëîã íºõöºëä ãàäààäààñ èìïîðòîîð îðóóëæ èðñýí òåõíèêèéí çàñâàð, ¿éë÷èëãýýíèé íîðì, íîðìàòèâ ¿éëäâýðëýã÷èéí òîãòîîñíîîñ ººð áàéõ ¿íäñëýëòýé áºãººä áèä ýíý àñóóäëûã õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õóóðàéøèëò, òîîñæèëòòîé óÿëäóóëàí ñóäëàæ òîãòîîõ óëìààð òåõíèêèéí ýëýãäëèéã áóóðóóëàõ íºõöëèéã õàíãàæ, ýäýëãýýíèé õóãàöààã óðòàñãàõ çîðèëãîîð ã¿éöýòãýñýí ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäñýí ¿ð ä¿íã ýíä òîëèëóóëæ áàéíà.
Òàðèàëàíãèéí òàëáàéä ÿíç á¿ðèéí îð÷èí, íºõöºëä àæèëëàæ áóé òðàêòîðóóäûí õºäºëã¿¿ðèéí àãààð ñîðîõ õîîëîéí îð÷èíä òîîñæèëòûí äýýæ àâ÷, òýäãýýðèéí ò¿¿âð¿¿äýä ìàòåìàòèê ñòàòèñòèêèéí øèíæèëãýý õèéæ àãààð äàõ òîîñæèëòûí àãóóëàìæ, òîîñíû ãåîìåòð õýìæýý çýðãèéã òîãòîîñîí áà òîîñæèëòîíä íºëººëºõ ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã òîãòîîí òýäãýýðèéí àãààðûí òîîñæèëòîíä íºëººëºõ õàìààðëûí ìàòåìàòèê çàãâàð ãàðãàæ àâñàí áîëíî. Õºäºëã¿¿ðèéí îð÷íû àãààðûí òîîñæèëò (1) íü õºäºëã¿¿ðèéí àãààð ø¿¿ã÷èéí áàéðëàë (H), õºðñíèé ÷èéã ( ), àãðåãàòûí àæëûí õóðä ( ), ñàëõèíû õóðä, ( ), çýðýãöýý àæèëëàõ ìàøèíû òîî (nm) çýðãýýñ õàìààð÷ áàéíà.
Àãààðûí òîîñæèëòûí ìàòåìàòèê çàãâàð íü òóõàéí íºõöºëä òºðºë á¿ðèéí òðàêòîðûí õºäºëã¿¿ðèéí îð÷íû àãààðûí òîîñæèëòûí õýìæýýã óðüä÷èëàí òîäîðõîéëîõ óëìààð àãààð ø¿¿õ ýëåìåíòèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóãàöààã òðàêòîðûí àæèëëàõ íºõö뺺ñ õàìààðóóëæ íàðèéâ÷ëàí òîãòîîõ áîëîìæòîé áîëãîæ áàéíà.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
àãààð ø¿¿ã÷, òîîñíû àãóóëãà, òåõíèêèéí ýäýëãýý, ¿éë÷èëãýýíèé õóãàöàà

Abstract
In this paper presented are the results of experimental study trials on evaluating the dust contamination in the air surrounding the engine of a tractor working in the field during soil preparation and seeding operations.
The field trials for dust sample collection were carried out by using the simple dust receiver specially designed for this purpose by the authors of this study and placed at the engine air inlet of the tractor.
Statistical evaluations of the experimentel data resulted in the conclusion that the dust contamination (1) at the engine air inlet depends on various parameters including the engine air filter placement (H), soil moisture contents ( ), tractor running speed ( ), air wind velocity ( ), and number of tractors working simultaneously on the field (nm) and we developed following mathematical model.

The dust contents around the tractor engine were ranging from 0.968 g/m3 to 1.281 g/m3 depending on the above mentioned factors. Dust granulation varied between 6 and 53 mkm. The dust receiver was placed at 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m and 2.6 m depending on the tractor engine type and mean size of dust collected were 13.6 mkm, 11.2 mkm, 10.1 mkm and 7.5 mkm respectively. It confirms that dust contents and granulation depend on tractor engine type and air inlet placement.
These data presented above can be used for determining the actual service period of the air filter elements to avoid excessive wearing of engine piston-sleeve sliding pairs due to the presence of dust abrasive particles in engine oil lubricating.


Read more...

Growth and vigor of pine seedlings grown by foresting

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 82-86
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 82-86

ÎÉÆÓÓËÀËÒÀÀÐ ÒÀÐÜÑÀÍ ÍÀÐÑÍÛ ÑÓÓËÃÀÖÛÍ ªÑªËÒ ÁÀ ÀÌÜÄÐÀËÒ

Æ.Èäýð÷óëóóí1, Ç.Öîãò2
1-ÕÀÀÈÑ, 2- ШУА-ийн Áîòàíèêèéí õ¿ðýýëýí
Iderchuluun_mgl@yahoo.com

Õóðààíãóé
Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààã Áóëãàí àéìãèéí Õÿëãàíàò òîñãîíû Ä¿ãðýý íàðñ ãýäýã ãàçàð õèéñýí áөгөөд ìîä îãòîëñîí, ò¿éìýðò øàòñàí íàðñàí îéã íàðñíû 2 íàñòàé òàðüöààð îéæóóëæ ñóóëãàöûí ºíäºð, ¿íäýñíèé õ¿ç¿¿íèé á¿ä¿¿í áîëîí àìüäðàëòûí õóâèéã òîäîðõîéëîõ çîðèëãî òàâüñàí þì. Îéæóóëàëòûí àæëûí õºðñ áîëîâñðóóëàëòûã ÏÊË-70 îéí àíæèñ, ÑÍÏ-35 õºäºº àæ àõóéí àíæèñ, õ¿ðç çýðãýýð õèéñýí áîëíî. Ñóäàëãààíä ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí õóãàöààíä õàâàð, íàìðûí óëèðàëä îéæóóëàëò õèéñýí ãàçðóóäûã õàìðóóëñàí. Ìîíèòîðèíã ñóäàëãààãààð 30*30 ì õýìæýýòýé 11 òàëáàéã áàéãóóëæ, òàëáàé òóñ á¿ðò óðãàæ áóé ºñâºð íàðñíû ºíäºð, äèàìåòðèéã íýã á¿ð÷ëýí õýìæñýí.
Ñóäàëãààíààñ ¿çýõýä, îéæóóëàëòààð òàðüñàí íàðñíû ñóóëãàöûí ºíäºð 5 æèëèéí õóãàöààíä äóíäæààð 60.5 ñì, ¿íäýñíèé õ¿ç¿¿íèé ãîë÷ 1.8 ñì áîëæ áàéíà. 2003 îíû îéæóóëàëòààð òàðüñàí íàðñíû ñóóëãàöûí àìüäðàëò 2007 îíû íàìðûí òîîëëîãîîð 46.6-56.4% áàéãàà íü òóõàéí òàëáàéí îéí íөхөн сэргэлт хэвийн явагдаж байгааг илтгэж байна.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
ºíäºð, òàðüö, îé, үндэсний хүзүү, голч

Abstract
This research work was conducted in the place of Dugree in Khayalganat vilage Bulgan aimag. The goal way to determine yearly growth in high of yang trees, planted by different methods of forestation. Forestations done at the spring of 2003 by 2 years old pine seedlings.
The yearly growth of yang tree is recorded by 12.5 cm and the diameter of crone is 0.36 sm. The survival is 46.6-56.4% which is indicated the satisfactory afforested this place.


Read more...

Investigation of harmful insects in different crop rotation schemes

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 77-81
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 77-81

ÒÀÐÈÌËÛÍ ÑÝËÃÝÝÍ ÄÝÕ ÕªÍªªËÒ ØÀÂÜÆÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ

Á.Ýíõæàðãàë, Ó.Íîðæìàà, Ä.Íàñàíäóëàì, Ë.Äàâàà
ÕÀÀÈÑ, Àãðîáèîëîãèéí Ñóðãóóëü

Õóðààíãóé
Òàðèàëàíãèéí ñèñòåì áîëîâñðîíãóé áîëîí òºðºëæèæ, òåõíèê òåõíîëîãè íü õºãæèõèéí õýðýýð óðãàö áóóðóóëàã÷ õºíººëò îðãàíèçìûí ç¿éëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, òîî õýìæýý, äàñàí çîõèöîõ ÷àäâàð íü óëàì íýìýãäýæ áàéíà. Èéìä ñýëãýýí äýõü õîðòîí øàâüæèéí òàðõàëò, íÿãòðàë, òîîíû õºäëºë ç¿éã ãàçàð òàðèàëàíãèéí ñèñòåìä ãîëëîõ ¿¿ðýãòýé ýýëæëýí òàðèàëàõ ñèñòåìòýé õîëáîí ñóäëàõ íü àæ àõóéí òºäèéã¿é øèíæëýõ óõààíû ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé þì.
Èéìýýñ óðèíøèéí õóâèëáàðóóä õîðòîí øàâüæèä õýðõýí íºëººëæ áàéãààã ñóäàëãààíû àæëûí ãîë çîðèëãîî áîëãîí Òºâ àéìãèéí Áîðíóóð ñóìûí Áîðîî ãîëûí õºíäèéä "Íàðò" ýðäýì øèíæèëãýý, ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâèéí óðèíø-áóóäàé-áóóäàé, óðèíø-òºìñ-áóóäàé ãýñýí ñýëãýýíèé õóâèëáàðò ãóðâàí äàâòàëòòàéãààð áàéðëóóëæ, òàðèìëûí ñýëãýý á¿ð äýõ øàâüæèéí ç¿éëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, òàðõàëò, íÿãòðàëûã ø¿¿ð¿¿ëèéí äàëëàëò, õºðñíèé äýýæ àâàõ áîëîí áîðòîãî ñóóëãàõ àðãààð óðãàìàë óðãàëòûí õóãàöààíû òóðøèä áóþó 5-ð ñàðààñ 10-ð ñàð õ¿ðòýë ã¿éöýòãýëýý. Õàãàëñàí óðèíø äàõü áóóäàéí õîðòîí øàâüæ, õàâñàí óðèíø äàõü òºìñíèé õîðòîí øàâüæèéí òîî óðèíøèéí áóñàä õóâèëáàðààñ ºíäºð áàéãàà íü ýäãýýð óðèíøèä ÷èéãèéí õàíãàìæ ñàéí áàéäàãòàé õîëáîîòîéã òîãòîîëîî.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
ýýëæëýí òàðèàëàõ ñèñòåì, õîðòîí øàâüæ, óðèíø

Abstract
Improvement and diversification crop production system, followed by progresses of machinery and technology result in enhancements of species compositions, numbers and resistances of various harmful pests causing the crop yields. Therefore, the present study of distributions, density and dynamics of numbers of harmful insects in the replacements in association with recurrent planting way, which plays major role in crop production system is significant not only for economy, but also for the science.
Therefore, focusing on the impacts of fallowing versions on harmful insects, species composition, distribution and density of the insects in each replacements of the crops in such replacement versions as fallow-wheat-wheat and fallow-potato-wheat in 3 replicates at the Research, training and practical center “Nart” in the valley of Boroo river in Bornuur soum of Tov province were investigated by insect secretion trapping, soil sampling and settling cylinders during crop vegetation periods or from May to October, and as a result of the study, greater number of insects of wheat in plowed fallow and number of insects of potato in stitched fallow than other versions is associated with better supply of moisture in these fallows.


Read more...

Investigation of possibilities to prepare chemical fallow

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 57-60
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 57-60

ÕÈÌÈÉÍ ÓÐÈÍØ ÁÝËÒÃÝÕ ÁÎËÎÌÆ ÑÓÄÀËÑÀÍ Ä¯Í

Á.Áààòàðöîë
ÓÃÒÑÝØÕ¿ðýýëýí
Tsol@yahoo .com

Õóðààíãóé
Ìîíãîë îðíû íºõöºëä õºðñíèé ¿ðæèë øèì, ýëýãäëýýñ õàìãààëñàí óðèíøèéí òàëáàéã õèìèéí àðãààð áîëîâñðóóëàõ áîëîìæèéã èëð¿¿ëæ, òåõíîëîãèéã áîëîâñðóóëàâ.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
áóóäàé, õºðñ, áîðäîî, õөрс боловсруулалт, хөрсний нягтрал

Abstract
Result of experiments show the advantage of chemical fallow in soil protection, water saving. Chemical preparation of fallow allows to keep the plant residue on the surface of soil which is protecting from deflection of small particles of soil.


Read more...

Effects of rotation and manure fertilization on the balance of some soil nutrients

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 72-76
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 72-76

ÕªÐÑÍÈÉ ÇÀÐÈÌ ÒÝÆÝÝËÈÉÍ ÁÎÄÈÑÛÍ ÁÀËÀÍÑÀÄ ÑÝËÃÝÝ,
ÁÓÓÖÀÍ ‎ÁÎÐÄÎÎÍÛ ÍªËªª


Æ.Ìàãñàð, Á.Àìàðñàíàà
ÕÀÀÈÑ, Àãðîáèîëîãèéí ñóðãóóëü

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
àçîò, ôîñôîð, êàëè, óðãàö, ÿëçìàã

įÃÍ‎ÝËÒ

Áîðäîîã¿é óðèíø-òºìñ-áóóäàé ñýëãýýã óðèíø-òºìñ-òºìñ ñýëãýýòýé õàðüöóóëàõàä àçîò, ôîñôîð, êàëèéí áàëàíñûí áóóðàëò äàðààõ äàðààëàëààð 32.4;10.5;73.3 êã/ãà áàéíà.
Áóóöààð 40 ò/ãà íîðìîîð áîðäñîí óðèíø-òºìñ-áóóäàé ñýëãýýã óðèíø-òºìñ-òºìñ ñýëãýýòýé õàðüöóóëàõàä àçîò, ôîñôîð, êàëèéí áàëàíñ äàðààõ äàðààëàëààð 49.3;15.8;98.6 ö/ãà èë¿¿ áàéíà.

Abstract
It was done the field experiment on local organic fertilizer application in the different 3 year crop potations consisting wheat and potato, the main agricultural crop of Mongolia. The estimation of nutrient balance in the rotations with organic fertilizer application show that application of organic fertilizer has positively influenced to balanced nutrition content of soil. The loss of main nutritional elements such as Nitrogen, Phosphorus and Potassium was lesser in fertilizer applied case with fallow-potato-wheat rotation.


Read more...

Possibilities to increase the soil moisture in the rotation fallow-wheat-potato through manure fertilization

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 67-71
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 67-71

ÓÐÈÍØ-ҮР ТАРИА,ТӨМСНИЙ СЭЛГЭЭН ДЭХ УРИНШИЙГ БУУЦАН БОРДООГООР БОРДОЖ, ÕªÐÑÍÈÉ ×ÈÉÃÈÉÍ ХУРИМТЛАЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ÁÎËÎÌÆ
Á.Àìàðñàíàà, Æ.Ìàãñàð
ÕÀÀÈÑ, Àãðîáèîëîãèéí ñóðãóóëü
amarsanaa_76@yahoo.com, jmagsar1@yahoo.com

Õóðààíãóé
Ìàíàé îðíû íºõöºëä ÕÀÀ-í òàðèìëûí óðãàöûã õÿçãààðëàõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë íü õºðñíèé ÷èéã þì. Óðãàìàë õºðñíººñ òýæýýëèéí áîäèñûã àâàõäàà óñàíä óóññàí õýëáýðýýð àâ÷ àøèãëàäàã. Èéìä óðãàìëûí àìüäðàë õýâèéí ÿâàãäàõàä õºðñíèé ÷èéãèéí õàíãàìæ øèéäâýðëýõ à÷ õîëáîãäîëòîéãîîñ ãàäíà áóñàä õ¿÷èí ç¿éëñýýñ õàìãèéí èõ íºëºº á¿õèé àìèí ÷óõàë õ¿÷èí ç¿éë áîëäîã. Õóð òóíàäàñ áàãàòàé ìàíàé îðíû íºõöºëä óðèíø íü òàðèìëûí ÿëàíãóÿà çóñàõ áóóäàéí õàìãèéí ñàéí ºìíºã÷ áîëîõ íü ñóäàëãààãààð íýãýíò òîãòîîãäæýý. Нэг чухал ач холбогдол нь зуны тундасыг хөрсөнд хуримтлуулах явдал юм.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Óðèíø, òºìñ, áóóäàé, ñýëãýý, áóóö

Abstract
The application of 40 t/ha manure in the fallow-wheat-potato rotation has influenced positively on the soil moisture content and it’s maintenance during non-vegetation period. The available water content of soil on 100 cm deep in comparison to control.
Also, water up take by potato and wheat in organic fertilizer applied cases was decreasing by 28% and 25% respectively. It means optimizing the structure of soil by organic manure it is possible to save water up take by crops.


Read more...

Changes in soil chemical properties of fertilized fallow, and wheat and potato fields

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 61-66
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 61-66

ÁÎÐÄÑÎÍ ÓÐÈÍØ, ÁÓÓÄÀÉ, ÒªÌÑÍÈÉ ÒÀËÁÀÉÍ ÓÐÂÀËÛÍ ÎÐ×ÍÛ ªªÐ×˪ËÒ ÁÀ ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÈÄÝÂÕÈ

À. ×îéæàìö, À. Áóÿíáààòàð
ÕÀÀÈÑ, Àãðîáèîëîãèéí ñóðãóóëü

¯íäýñëýë
Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí ¿ð àøèã íü õºðñíèé ¿ðæèë øèì, ò¿¿íèéã ñàéæðóóëàõ, çºâ çîõèñòîé àøèãëàõ áîëîí òýæýýëèéí áîäèñûí õàíãàìæààñ øóóä õàìààðíà. Õºðñíèé òýæýýëèéí áîäèñûí õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ õàìãèéí ãîë àðãà çàì áîë áîðäîî õýðýãëýõ ÿâäàë þì.
Áîðäîî õýðýãëýõ íü óðãàìëûí ôèçèîëîãèéí õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëãîîð øààðäëàãàòàé òýæýýëèéí áîäèñûã ºãºõ ¸ñòîé áºãººä òýæýýëèéí ýëåìåíò á¿ð ôèçèîëîãè, áèîõèìèéí òîäîðõîé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýíý. ̺í ò¿¿í÷ëýí áîðäîî íü õºðñºíä ÿâàãäàõ ïðîöåññóóäàä øóóä áîëîí äàì áàéäëààð îðîëöîæ õºðñíèé õèìèéí øèíæ ÷àíàð, óðâàëûí îð÷èí, áèîëîãèéí èäýâõèä íºëººëíº ãýæ ¿çñýí íü ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýë áîëíî.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Áîðäîî, áèîëîãèéí èäýâõè, ÿëçìàã, óðâàëûí îð÷èí

Abstract
The soil humus increased 0.7 percent more than 8 percent boilogogal forcible of soil. The soil biological forcible best alkalid from neuter. The wheat fertilized mineral fertilize more 0.7-2 ct yield other variant. But soil biological a little 0.9 percent than manure fertilize. The potato fertilized manure fartilize more 25.7- 90.5 ct other variant and most high 74 percent biological forcible of soil.


Read more...

Results of the usage of chemical mutagens in mutation breeding

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 51-56
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 51-56

ÌÓÒÀÖÈÉÍ ÑÅËÅÊÖÈÄ ÕÈÌÈÉÍ ÌÓÒÀÃÅÍ ÀØÈÃËÀÑÀÍ Ä¯ÍÃÝÝÑ


Ö.Äîëãîð
Óðãàìàë, Ãàçàð Òàðèàëàíãèéí Ýðäýì Øèíæèëãýýíèé Õ¿ðýýëýí
Dolgor_64@yahoo.com

Õóðààíãóé
Óðãàìëûí ñåëåêöè íü òàðèìëûí ãåíåòèêèéí îëîí ÿíç áàéäëûã èëð¿¿ëæ àøèãëàõàä ÷èãëýãääýã áºãººä ìóòàãåíèéí òºðë¿¿ä áîëîõ ôèçèêèéí òóÿàíóóä, çàðèì òîäîðõîé õèìèéí áîäèñóóä íü çîõèîìîë ìóòàöèéã áèé áîëãîñíîîð òîäîðõîé ìóòàíòààñ ãåíåòèêèéí õóâüä ººð ººð óäìûã ñîíãîõîä ò¿ëõýö áîëäîã. Áèäíèé ñóäàëãààíû çîðèëãî íü òîî áà ÷àíàðûí øèíæ òýìäãèéí ºðãºí õóâüñàë á¿õèé áàÿëàã ýõ ìàòåðèàë áèé áîëãîõ, óëìààð àðâèí óðãàöòàé, ãàí, õàëóóí, ºâ÷èí õîðòîíä òýñâýðòýé, òåõíîëîãèéí ÷àíàð ñàéòàé øèíý ñîðò ãàðãàõ, íóòàãøóóëàõ ÿâäàë áàéëàà.
Ñóäàëãààíä æèë á¿ð ýõ îðíû ñåëåêöýýð ãàðãàñàí 2 ñîðòûã àçîòëàã íàòðè (NaN3) õèìèéí ìóòàãåíèé 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 ìÌ õóâèëáàðóóäààð õÿíàëòòàé õàðüöóóëàí ñóäàëæ , ëàáîðàòîðèéí áîëîí òàëáàéí íºõöºëä ¿íýëãýý ºãñºí þì
.Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íä ãåíåêèéí õóâüä ºðãºí õóâüñàë á¿õèé 1151óäàì áèé áîëãîæ ñåëåêöèéí ñóäàëãààíä àøèãëàñíààð Äàðõàí-141 ìóòàíò ñîðò ãàðãàæ ÓÑÑ-ä øèëæ¿¿ëñýí áà îëîí ìóòàíò óäìóóä ñåëåêöèéí ¿å øàòíû òàëáàðóóäàä àìæèëòòàé ñîðèãäîæ áàéíà.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
õóâèëáàð, òóí, ìóòàãåíèé ìýäðýìæ ¿ðã¿é ò¿ð¿¿õýé, óðãàö

Abstract
Wheat is most important crop for human consumption in Mongolia. Main method of increasing wheat production is developing new varieties with high yield and good guality. The short growing seasons, low precipitation and high transpiration are overriding contrains of Mongolian agriculture. The research orientation of wheat targeted on improvement of high grain production, high grain quality and tolerance drought and hot through the contribution of mutation breeding technique. Mutation breeding has been successful method of plant breeding. This paper is connected with investigation during 2001-2006 years. In our investigations 10 local breeding varieties were used for the creation of new mutant. Approximately 8,000 seeds of each varieties were treated chemical mutagen Sodium azide four different concentration (0.5mM; 0.75mM; 1.0mM; 1.5mM). The growth and yield characteristics including in flowering maturing date, plant height, productable stem number, yield per plot, resistance to drought and pests. This review covers enhancement of genetic diversity in wheat.


Read more...

Identification of efficient methods for propagation of cherry seedling

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 48-50
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 48-50

ÈÍÒÎÎÐÛÍ ÑÓÓËÃÀÖ ҮÐÆҮҮËÝÕ ÀØÈÃÒÀÉ ÀÐÃÛÃ ÒÎÃÒÎÎÕ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÀÆËÛÍ ÄҮÍÃÝÝÑ

Ã. Àëòàíãîî
Ургамал, газар тариалан, сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Ñîðò, íîãîîí ìº÷èð, ìîäëîã ìº÷èð, ¿ð, àìüäðàëò, ¿ðæ¿¿ëýã, ºñºëò, òàðüö

įÃÍÝËÒ
1. ¯ðæ¿¿ëýãèéí àðãóóäûã õàðüöóóëàõàä ¿ðýýð ¿ðæ¿¿ëýõ àðãà íü áóñàä õóâèëáàðààñàà àìüäðàëò, ºñºëòººð äàâóó áàéíà.
2. ¯ðýýð ¿ðæ¿¿ëñýí òàðüöûã çàëãóóðãà áîëîí ÷èìýãëýëä òàðèõ íü òîõèðîìæòîé.

Abstract
The comparative study of yang seedlings propagated by different methods show the advantage of seedling method by using the seeds. The vegetative propagation methods give less number of survival plants and growth and development of yang plants have been recorded as lower comparison to seed based propagation. In case of use of vegetative way of propagation in stead of less number of survival plants, the root and stem growth is much faster than generatively propagated seedlings.


Read more...

Effects of organic and mineral fertilizers on the yield of spring wheat in drought and drought-affected years

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 44-47
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 44-47

ÃÀÍÒÀÉ ÁÀ ÃÀÍÄÓÓ ÆÈ˯¯ÄÝÄ ÇÓÑÀÕ ÁÓÓÄÀÉÍ ÓÐÃÀÖÀÄ ØÈÌ ÁÀ ÝÐÄÝÑ ÁÎÐÄÎÎÍÛ ¯Ç¯¯ËÝÕ ÍªËªª

Ä.Òóóë, Á.Áàÿðñàéõàí
Óðãàìàë, Ãàçàð Òàðèàëàíãèéí Ñóðãàëò, Ýðäýì Øèíæèëãýýíèé Õ¿ðýýëýí

Abstract
During the drought years the application of fertilizers increase the grain yield of wheat 0.19t/ha or 28.0% in 0.22 t/ha or 37.9% in secondly planted wheat, comparing control.
In climate changed years fertilizing on yield of wheat planted in fallow in order N>P>K but for yield of secondly planted wheat was in order P>K>N.
The grain yield of wheat by using manure increased 0.12-0.23 t/ha in any rotation.


Read more...

Drought tolerance of spring wheat

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 40-43
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 40-43

ЗУСАХ БУУДАЙН ГАН ТЭСВЭР

ß.Ìÿãìàðñ¿ðýí, Ñ.Öýðýíäîëãîð
Óðãàìàë, Ãàçàð Òàðèàëàíãèéí Ñóðãàëò, Ýðäýì Øèíæèëãýýíèé Õ¿ðýýëýí
migad62@yahoo.com

Õóðààíãóé
Ãàí, õàëóóíä òýñâýðòýé ñîðòûã èëð¿¿ëýõ, ñîíãîëòûí øèíæ¿¿ð, óðãàö áà óðãàöûí á¿òöèéí ¿ç¿¿ëýëòýíä õºðñíèé ÷èéãèéí õàíãàìæûí íºëººã èëð¿¿ëýõ çîðèëãîîð 2005-2007 îíä ãàíäààâ÷ áà ëàáîðàòîðèéí àðãààð çóñàõ áóóäàéí 11 ñîðòûã õàðüöóóëàí ñóäëàõàä ýðòèéí ãàí óðãàö áóóðóóëàõàä õàìãèéí èõ íºëººã ¿ç¿¿ëæ áàéíà Ñîðòóóäûí õóâüä ýðò áîëöòîé ñîðòóóä ãàíä èë¿¿ íýðâýãääýã, äóíä áà äóíä îðîé áîëöòîé ñîðòóóä àðàé òýñâýðòýé òºäèéã¿é ÷èéãèéí òîõèðîìæòîé íºõöëèéã àøèãëàí óðãàö á¿ðä¿¿ëýõ ÷àäàâõè ñàéòàé áàéíà. Ñóäëàãäñàí ñîðòóóäààñ ýðò áîëöòîé Õàëõ ãîë-1 ñîðò, äóíä áîëöòîé Äàðõàí-72, Äàðõàí-74, äóíä îðîé áîëöòîé Äàðõàí-144 çýðýã ñîðòóóä íü ãàíä òýñâýðòýé ñîðòîîð øàëãàð÷ áàéíà.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
ãàíäààâ÷, ëàáîðàòîðè, ñîðò, áîëö, óðãàö, öàðäóóë

Abstract

Drought stress accelerated growth by 3-5 days and decreased by 0.53-0.12 t/ha, relative to control conditions. As for a varieties early maturing varieties have low resistant to drought and low yield potential under favorable moisture condition than medium and late maturing varieties. The early maturing variety Halkhgol 1, medium maturing varieties Darkhan 72, Darkhan 74, late maturing variety Darkhan 144 have superior resistant to drought.


Read more...

Сарлагийн тугалын дархлааны зарим эрхтнүүдийн бичил бие бүтцийн судалгаа

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 34-39
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 34-39

Á.̺íãºí- Î÷èð1, Ä.Ãàíáîëä1, À.Àëòàí÷èìýã1, Ñ.Ãàíáàò2
1- Ìàë ýìíýëãèéí õ¿ðýýëýí
2- Ìàë ýìíýëýã, áèîòåõíîëîãèéí ñóðãóóëü

Õóðààíãóé
Ñàðëàãèéí òóãàëûí ñýðýý áóë÷èðõàé áà òóíãàëàãèéí çàíãèëààíû ¿ëýìæ áà áè÷èë á¿òöèéã ñóäëàâ. Á¿òöèéí õóâüä áóñàä òºðëèéí òºë, ìàë àìüòíû äýýðõ ýðõòí¿¿äòýé àäèë á¿òýöòýé áàéâ. Ñýðýý áóë÷èðõàé áîëîí òóíãàëàãèéí çàíãèëàà íü òîì ìàëûíõòàé õàðüöóóëáàë öóñíû ñóäñààð áàÿëàã áàéãàà íü òóãàëûí ºñºëòèéí ¿å, òóõàéí ýðõòíèé ¿éë àæèëëàãààíû îíöëîãòîéãîî õîëáîîòîé áàéæ áîëîõ þì. Ò¿¿í÷ëýí ñýðýý áóë÷èðõàéä Ãàññàëèéí áèåíöýð ýëáýã, õàðèí òóíãàëàãèéí çàíãèëààíä ïëàçìò ýñ áà ìàêðîôàãèéí òîî öººí áàéâ.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Ñýðýý áóë÷èðõàé, òóíãàëàãèéí çàíãèëàà, ýñ ¿ðæëèéí òºâ, Ãàññàëèéí áèåíöýð, ïëàçìò ýñ

ABSTRACT
Both macro and micro structures of yak calf thymus and lymph nodes were investigated. As a result it has been revealed that their structures were similar to those in other animals. As composed to that in nature animal, both thymus and lymph node are rich with blood vessels, and it can be associated with the calf growth period and features of these organs Gassall’s corpuscles are abundant in the thymus, whereas quantity of plasmocyte and macrophage are fewer in lymph nodes.


Read more...

Investigation on acidity and bioelectric potentials in stomachs of lambs and yak calves

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 25-33
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 25-33

ХУРГА, САРЛАГ ТУГАЛЫН ХОДООДНЫ ХҮЧИЛЛЭГ ЧАНАР, БИОЦАХИЛГААН ИДЭВХИЙГ СУДАЛСАН ДҮН

Д.Нармандах 1,Тарнуев, Ю.А.2

1-ХААИС, Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль
2-ОХУ, Буриадын Хөдөө аж ахуйн академи

Хураангуй
Хóðãà, ñàðëàã òóãàëûí ñàðûí áîéæèëò õ¿ðòëýõ ¿åèéí õîäîîäíû àãóóëàãäàõóóíы хүчиллэг чанар,биоцахилгаан идэвхийн хөдлөл зүйг ºëºí áîëîí õºõ¿¿ëñýíèé äàðààõ 5-6 öàãèéí òóðø õàðüöóóëàí ñóäëàæ, ¿íýëãýý ºãөх зорилгоор энэхүү судалгааг ñºí þì. Ñóäàëãààíû ÿâöàä íÿëõ õóðãàíû (2 õîíîãòîé) õîäîîäíû àãóóëàãäàõóóíû íèéò õ¿÷èëëýã, õºõ¿¿ëñýíèé äàðààõ ýõíèé öàãò õºõñºí ñ¿¿ãýýð øèíãýëýãäýí ñààðìàãæèæ, ìàãàäëàëòàé áóóðñíàà äàðààãèéí äýýæèíä ààæìààð íýìýãäýõ áºãººä ò¿¿íèéã äàãàëäàí îð÷íû pН-èéí òºâøð¿¿ëýã ºëºí ¿åèéíõýýñ ñóë ø¿ëòëýã òàë ðóó õýëáèéæ öààøäàà ýðãýí ñýðãýõ áîëîâ÷ 5.00-ааñ òºäèéëºí äîîø îðîõã¿é ïåïñèíèé èäýâõ ñóë, ÷ºëººò äàâñíû õ¿÷èë èëэрдэгã¿éг òîãòîîæýý.Õóðãàíû õîäîîäíû àãóóëàãäàõóóíû äýýð äóðäñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí õºäëºë ç¿éòýé ò¿¿íèé õàíûí áèîöàõèëãààí èäýâõèéí åðºíõèé òºâøèí, õîäîîäíû öàõèëãààí áè÷ëýãèéí (ÝÃÃ) òýëö, õýìæýý óðâóó õàìààðàëòàé áóþó ºëºí ¿åèéíõýýñ õºõ¿¿ëñýíèé äàðààõ ýõíèé öàãò ýð÷èìòýé íýìýãäýæ öààøäàà õ¿÷èëëýã ÷àíàð, ðH-èéí ýðãýí ñýðãýõèéí õýðýýð áóóðäàã àæýý. Äýýðõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí òîîí óòãà õóðãàíû áîéæèëòûí õîíîãèéí äàãóó ààæìààð íýìýãäýж, чөлөөт HCI –èéí илрэх хугацаа богиносохын õàìò òýäãýýðèéí õºõ¿¿ëñýíèé äàðààõ áóóðàëò ÷ áàãñàõ áºãººä áèîöàõèëãààí èäýâõèéí åðºíõèé òөâøèí , ýð÷èì, õºõ¿¿ëñýíèé äàðààõ öàãò ñàéæèðäàã. Сàðëàã òóãàëûí õîäîîäíû àãóóëàãäàõóóíû õүчиллэг чанар, áèîöàõèëãààí èäýâõèéí åðºíõèé òөâøèí, òýëö çýðýã үзүүлэлтүүдийн өëºí áîëîí õºõ¿¿ëñýíèé äàðààõ ¿åèéí õºäëºë ç¿é õóðãàíä ÿâóóëñàí ñóäàëãààãààð èëð¿¿ëñýí ç¿é òîãòîëòîé îéðîëöîî áàéâ. Ãýõäýý õóðãàíû õîäîîäíû õàíûí áèîöàõèëãààí èäýâõ, àãóóëàãäàõóóíûõ íü õ¿÷èëëýã ÷àíàð, ïåïñèíèé óóðàã çàäëàõ идэвхи òóõàéí íàñíû ñàðëàã òóãàëûíõààñ ºíäºð òөâøèíä õýëáýëçýíý.

Түлхүүр үг
ходоодны агуулагдахуун, хүчиллэг,давсны хүчил, биоцахилгаан идэвх

Abstract
Acidity and bioelectric potentials in the stomachs of lambs and yak calves under one month of age were investigated. Measurements of major parameters were taken before suckling and during six hours afterwards, and compared. The stomach acidity of two-day old lambs decreased significantly through the neutralizing effects of milk during the first hour after suckling, and starts to increase thereafter. However, the pH-level did not fall under 5.00, and low activity of pepsin and absence of hydrochloric acid were determined. Changes in these parameters correlate with the level of bioelectric potential, and the level and the amplitude of electrogastrogram (EGG) in the stomach disproportionally i.e. the latter parameters increase intensively during the first hour after suckling, and decrease when the level of acidity starts to recover thenceforth. Quantities of above parameters gradually increase along with the aging of lambs while the duration of the presence of hydrochloric acid reduces. Also, the quantitative decrease of these parameters after suckling becomes less intensive. The level of bioelectric potential, on the other hand, increases during the first hour after suckling. Measurements of the acidity, the level of bioelectric potential and the amplitude of the EGG in yak calves’ stomachs before and after suckling provided similar results as those measured in lambs’ stomachs. However, deviations of the bioelectric potential and the acidity in the stomach, and the protein degrading function of pepsin were stronger in lambs than in yak calves of same age.


Read more...

Голын хорын (Cicuta virosa L.) фитохими, эм зүйн зарим судалгаа

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 19-24
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 19-24

ª. Æàðãàëñàéõàí1, ß.Ãàíáîëä1, Ñ. Æàâçàí2
1-Мал эмнэлгийн х¿рээлэн
2-Õèìè, õèìè òåõíîëîãèéí õ¿ðýýëýí

Õóðààíãóé
Ãîëûí õîðûí (Cicuta virosa.L) 7-ð ñàðä àâñàí ¿íäýñ áîëîí ãàçðûí äýýä õýñãèéí äýýæíèé ãåêñàí, õëîðîôîðì, ýòèëàöåòàò, áóòàíîëûí õàíäàíä õîðäóóëàã÷ áîäèñ öèêóòîòîêñèí èëýð÷ áàéíà. Ýäãýýðýýñ õëîðîôîðìûí õàíäàíä èë¿¿ èõýýð èëýð÷ áàéëàà. Ýíý óðãàìëûí õèìèéí ñóäàëãààã õèéí õðîìàòîãðàôûí àðãààð õèéæ ¿íýðò íýãäýë 3, àëêàëîèä 3, òîñíû õ¿÷èë 2, ýôèð 1, ñòåðîë 1 àãóóëàãääàãûã àíõ óäàà òîãòîîëîî.
Ãîëûí õîðûí 20% -èéí õàíäíû ¿õ¿¿ëýõ äóíäàæ òóí íü 3.3 ã/êã áóþó 3300 ìã/êã áàéíà. Ýíýõ¿¿ õàíäíû ¿éë÷ëýëýýð ëàáîðàòîðèéí àìüòàíä àðõàã õýëáýðèéí õóðèìòëàë ¿¿ñ÷, òýð íü àìüòíû ýëýã, äýë¿¿, òóíãàëàãèéí çàíãèëàà òîìðîõ, ìºí óóøèãíèé ºí㺠ººð÷ëºãäºõ, ýìãýãøèõ áàéäëààð èëýð÷ áàéíà.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Ø¿õýðòýíèé îâîã, õðîìàòîãðàôè, õîðîí ÷àíàð, õîðäëîãî.

Abstract
Investigation of hexan, chloroform, ethilacetata and buthanol extract’s of root and aerial parts of cicuta virosa.L, collected in june resulted in detecting cicutatoxin especially in large amonut in chloroform extract. The chemical examination of C, V, L was carried out by gas chromatography and for the first time were detected 3 aromatic combinations, 3 alcaliod, 2 oil acids, 1 ether and 1 sterol.
Approximate lethal dose of 20% C, V, L extract was fixed at 3.3 g/kg or 3300 mg/kg.
The toxin of extracts accumulated chronically in organisms of experimented animals. The pathological changes are; enlargements of liver, spleen and lymphnode.


Read more...

Хувьсанги хунчир (Astragalus variabillis)-ын хордлогоос сэргийлэхэд дархлаат ийлдсийг хэрэглэх нь

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 14-18
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 14-18

Ц.Мºнхжаргал1, Я.Ганболд 1, Ä.Ñýëýíãý2 , Ñ.Ñóãàð 3
1 Ìàë Ýìíýëãèéí Õ¿ðýýëýí
2 ØÓÀ-èéí Õèìè, Õèìèòåõíîëîãèéí Õ¿ðýýëýí
3 Óëñûí Ìàë Ýìíýëýã Àðèóí Öýâðèéí Òºâ Ëàáîðàòîðè
muugii_f@yahoo.com

Хураангуй
Õóâüñàíãè õóí÷èðûí õîðäëîãыг эмчлэн сэргийлэх зорилгоор уг ургамлын нийлбэр алкалоидыг ялган авч химийн хамаарлыг илрүүлэн, äàðõëààò èéëäэñ бэлтгэж, түүний таньцыг тогтооâ. Èндолизидины уламжлалын алкалоид нь мал, амьтны биед эсрэг бием үүсгэдэг болохыг судлан, уг ургамлын малд үүсгэх хордлогыг оношлох, түүнээс сэргийлэх эмчлэх бэлдмэлд үндэслэн арга боловсруулав.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Íèéëáýð àëêàëîèä, Äàðõëààò èéëäýñ, Таньц, Хроматограф, Иммунизаци.


Read more...

Results on some physiological data of sheep treated with alimonzol

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 10-13
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 10-13

ÀËÜÌÎÍÇÎË ÒÓÐØÑÀÍ ÕÎÍÈÍÛ ÔÈÇÈÎËÎÃÈÉÍ ÇÀÐÈÌ ¯Ç¯¯ËÝËÒÈÉà ÑÓÄËÀÑÀÍ Ä¯ÍÃÝÝÑ

Á.Áàòòîãòîõ1, Ã.Áàòöýöýã2, È.Õàòàíáààòàð2, À.Ýðäýíýáààòàð2, Á.Áÿìáàà3, Ç.Áàòñүõ2
1– “Öàãààí çàëàà àãâåò” ÕÕÊ, 2-Ìàë ýìíýëãèéí õүðýýëýí, 3-Õөäөө àæ àõóéí èõ ñóðãóóëü

Õóðààíãóé
Òóðøëàãûí 1-ð á¿ëãèéí õîíèíû àìüñãàëûí òîî Àëüìîíçîë îëãîñîí (1 ìë/10 êã òóí)-îîñ õîéø 24 öàãèéí òóðø íýìýãäýýä (23.0±18.8), 48 äàõü öàãààñ ýõëýí áóóð÷ (22.2±18.5) áàéõàä äýýðõ áýëäìýëèéã 2 ìë/10 êã áîëîí 3 ìë/10 êã òóíãààð îëãîñîí õîíèíû äýýðõ ¿ç¿¿ëýëò ýõíèé 12, 72 äàõü öàãóóäààä áóóðààä (20.6-19.6 õүðòýë), öààøèä 24-48 äàõü öàãò íýìýãäñýí (21.4 áîëîí 22.8). Íýãäүãýýð áүëãèéí õîíèíû ñóäàñ ëóãøèõ òîî Àëüìîíçîë îëãîñíîîñ õîéø 12-24 äýõ öàãóóäàä áàãàñààä (70.4-70.2) öààøèä íýìýãäýí òóðøëàãà ýõëýõ үåèéíõòýé àäèë áîëñîí áàéõàä 2-ð áүëãèéí õîíü - 12 áîëîí 48 äàõü öàãóóäàä áóóðààä (70.2 áîëîí 70.4), 72 äàõü öàãààñ íýìýãäýæ áàéíà. Äýýðõ áýëäìýëèéã îëãîñíîîñ õîéø 6 öàãèéí äàðàà 1-ð áүëãèéí õîíèíû ãүçýýíèé àãøèëò íýìýãäýýä (íýã ìèíóòàä 2 óäàà) öààøèä áóóðñàí ÷ ñóäàëãàà ýõëýõ үåýñ èëүү (1.6-1.8) áàéñàí áîë 2 áà 3-ð áүëãèéí õîíèíä äýýðõ áýëäìýëèéã îëãîñíîîñ õîéø óã ¿ç¿¿ëýëò çóãóóõàí öººð÷ (1.8 -1.0 áîëîí 1.6 – 1.2) áàéíà.

Abstract
Results showed the increasing heart beat and respiratory rhythm depending upon the increasing doses of treatment in mongol sheep. However, the ruminal motility of all sheep was considerably decreased.


Read more...

SPECIFIC DIAGNOSTIC AND PREVENTION METHODS FOR SWINE SALMONELLOSIS - ÃÀÕÀÉÍ ÑÀËÌÎÍÅË˨ÇÛà ÎÍÎØËÎÕ , ÑÝÐÃÈÉËÝÕ ªÂªÐÌªÖ ÀÐÃÀ

The Journal of Agricultural Science Nr. 1(01), pp. 3-9
ХАА-н Шинжлэх Ухаан сэтгүүл №1(01), хуудас 3-9

ÃÀÕÀÉÍ ÑÀËÌÎÍÅË˨ÇÛà ÎÍÎØËÎÕ, ÑÝÐÃÈÉËÝÕ ªÂªÐÌªÖ ÀÐÃÀ

Á. Íàðàíãýðýë, À.¨íäîíäîðæ
Ìàë ýìíýëãèéí õ¿ðýýëýíãèéí õàëäâàðò ºâ÷èí äàðõëàà ñóäëàëûí ëàáîðàòîðè
bnaran2001@yahoo.com

Õóðààíãóé
Ìàíàé óëñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæñýíýýñ õîéø ãàõàéí æèæèã äóíä àæ àõóéíóóä îëíîîð áàéãóóëàãäàæ îäîîãîîð 32800 òîëãîé ãàõàé ¿ðæ¿¿ëæ áàéãàà áîëîâ÷ òýäýíä òàâèõ ìàë ýìíýëýã, àðèóí öýâðèéí õÿíàëò õàíãàëòã¿é áàéíà. Òèéìýýñ õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë, õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ çîðèëãîîð ãàõàéí ñàëìîíåëë¸ç ºâ÷íèéã ñóäëàæ îíîøëîõ, ýì÷ëýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áàéíà. Ýíý çîðèëãîîð õ¿í àìûí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë áîëîí ãàõàéí àæ àõóé ýðõëýã÷äýä ýäèéí çàñãèéí èõýýõýí õîõèðîë ó÷ðóóëäàã ãàõàéí ñàëìîíåëë¸ç ºâ÷íèéã ººðèéí îðíû íºõöºëä ñóäëàí ¿¿ñãýã÷èéã èëð¿¿ëæ, îíîøëóóð, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ âàêöèí áýëòãýí ñîðèâ. Ñóäàëãààíû ÿâöàä 508 ýìãýãò ìàòåðèàë, áààñíû äýýæíýýñ 1088 ñàëìîíåëë òºñò ºñãºâºð ÿëãàí àâ÷ òýäíèéãýý öààø íü áàêòåðèîëîãè, áèîõèìè, ìîðôîëîãè, Ïîëèìåðàçèéí Ãèíæèí Óðâàëààð øèíæèëñíèé ä¿íä íóòãèéí 11 îìîã èëð¿¿ëýâ. Ãàõàéíààñ ÿëãàñàí íóòãèéí 11 îìîã íü ºñãºâºðæèëò áóäàãäàõ áàéäàë, õýëáýð ç¿é, áèîõèìèéí èäýâõè çýðãýýðýý Salmonella typhisuis-èéí ñòàíäàðò õýâøèëòýé ä¿éöýæ áàéâ. Ñàëìîíåëëèéí ¿¿ñãýã÷èéã ÿëãàõûí òóëä Ýíäî, Ìàê Êîíêåé, Áðèëëèàíò íîãîîí, Âèñìóò ñóëüôèò çýðýã ñîíãîìîë àãàðóóäûã àøèãëàâ. Îìãèéí áèîõèìèéí øèíæ ÷àíàðûã Ãèññèéí îð÷èí, API-20E ñèñòåì áîëîí í¿¿ðñ óñ, ñàõàðóóäûí äèñê àøèãëàí òîäîðõîéëîâ. Îìãèéí õîðóó ÷àíàð LD-50 (Lethalis dosis 50), DLM (Dosis Lethalis minimium) - èéã öàãààí õóëãàíà õàëäâàðëóóëæ òîãòîîõîä ºíäºð õîðóó ÷àíàðòàé áàéâ. Øèíæèëãýýíèé ä¿íä îìãóóäûã öààøèä ýñðýãòºðºã÷ áîëîí âàêöèí ¿éëäâýðëýëä àøèãëàõ áîëîìæòîéã íü òîãòîîâ. Íóòãèéí îìãóóäààñ 2 òºðëèéí Íààëäóóëàõ Óðâàëûí “Î” áîëîí Íýâ÷èí Òóíàäàñæèõ Óðâàëûí ïîëèñàõàðèäûí “Â” ýñðýãòºðºã÷ áýëòãýí ñîðèõîä ºíäºð òàíüöòàé, ºâºðìºö èäýâõèòýé áàéâ. Íóòãèéí îìãèéí ñàëìîíåëë¸çîîñ ñýðãèéëýõ õîðã¿éæ¿¿ëñýí âàêöèí íü àðèóí, õîðã¿é äàðõëàà òºð¿¿ëýõ ºíäºð èäýâõèòýé, õàìãààëàõ èäýâõè íü 85% áàéëàà. Ñóäàëãààíû ä¿íä 2 òºðëèéí îíîøëîãîîíû ýñðýãòºðºã÷, ýåðýã èéëäýñ, âàêöèí áýëòãýõ òåõíîëîãè òýäãýýðèéã øàëãàõ, õýðýãëýõ çààâàð, ñòàíäàðò á¿õèé òåõíèêèéí 12 áàðèìò áè÷èã áîëîâñðóóëæ ýðõ ç¿éí áàòàëãààæóóëàëò õèéâ.

Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Íóòãèéí îìîã , Salmonella typhisuis, îíîøëóóð, âàêöèí, ñòàíäàðò

Abstract
In our country during the transition period into market economy were established many swine farms of small and midlle scale, in which are breeding approximately 32800 pigs. But in these farms the veterinary service and sanitation control is unsatisfactory. Therefore, in Mongolia faceing a needs to establish a satisified veterinary control system. The swine salmonellosis causes a big economic damage for pig farmers and food safety aspects of the country.
The purpose of the study were to isolate causative agents and characterize them by cultural, morphological and biochemical properties. And using these isolates had prepared and evaluated antigens for diagnostic tests and inactivated vaccine against swine salmonellosis. Totaly 508 pathological samples were investigated and from them isolated 1088 causative agants lSalmonella spp. From above mentioned agents 11 were identified as a Salmonella typhisuis by cultural, microbiological and biochemical characteristics, which were determined by cultivation on differential mediums such as Endo, Mac Konkey, Brilliant green and Bismuth sulphide agars, Gess medium, disces of carbohydrates and sucrosis and API-20E system, respectively. Finally these isolates were differented by by PCR (Polymerase chain reaction ) as a Salmonella typhisuis. These strains were inoculated subcutaneously into white mice to define it’s virulence and DLM (Dosis Lethalis minimium) and LD50 (Lethalis dosis 50), were determined. Furthermore, we determined the possibilyty to use these field strains for preparation of antigens and inactivated vaccine. ‘O’ antigen for agglutination and agar gel immunodiffusion tests were prepared from these strains. These two different kinds antigens for agglutination and agar gel immunodiffusion tests possess specific quality and high titres.
The model of inactivated vaccine against swine salmonelosis on the control animals showed a characteristics such as a streille, non toxic, and with the high 85 percent protection on animals.


Read more...

Германы фермерийн аж ахуй

Хөгшин Европын унаган иргэд болох германчууд фермерийн аж ахуйд тулгуурласан, шилдэг технологи, өндөр хүчин чадал бүхий хөдөө аж ахуй (ХАА)-н салбарыг бий болгож чаджээ. Өнөөдөр тус улс дэлхийн нийт ХАА-н бүтээгдэхүүний 6%-ийг үйлдвэрлэж, ХАА-н бүтээгдэхүүний экспортоор дэлхийд 4-р байр эзэлж байна. Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нь зөвхөн талх, сүүгээр жишээлбэл нэг га-аас авах буудайн 74 цн ургацаар 7900 кг талх, харин нэг үнээнээс өдөрт дунджаар саах 16 литр сүүгээр 2 кг бяслаг буюу 18 кг тараг үйлдвэрлэх боломжтой. Германд үйлдвэрлэсэн бяслагийг Монголчууд хүртэл хүнсэндээ хэрэглэдэг. Ихэнхи улс орнуудад фермерүүд хотын соёлоос хоцрогдсон хүний имижтэй байдаг бол Германы фермерүүдийн 75% нь компьютер, 62% нь интернэт байнга ашигладаг байна. Хиймэл дагуулын мэдээллийг аж ахуйн менежментэд ашиглах, үнээгээ роботоор саах зэрэг орчин үеийн технологиудыг германчууд аль хэдийнэ нэвтрүүлж, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх санаачилгыг Европын улс орнуудаас хамгийн ихээр хөхүүлэн дэмжиж байна. Иймд фермерийн аж ахуйг хөгжүүлж буй Монголчууд бидэнд германчуудаас суралцах зүйл их байгаа юм.

Германы фермерүүд хөгжлийн өнөөгийн түвшинд хэрхэн хүрэхэд олон хүчин зүйл нөлөөлжээ. Юуны өмнө цаг уурын нөхцөл нь газар тариалан эрхлэхэд тохиромжтой байсан учраас ХАА нь бүр анхнаасаа суурин буюу хагас суурин хэлбэрээр хөгжиж эхэлжээ. Үүнд мөн харьцангуй давчуу газар нутаг, хүн амын өндөр нягтрал, хотжилт зэрэг ч бас нөлөөлсөн. Иймээс төвлөрсөн суурин хэлбэрийн фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэхээс өөр сонголт германчуудад байгаагүй юм. Гэхдээ хөгжлийн хурдац нь гавихгүй байсаар 19-р зуунтай золгожээ. Язгууртан эздийн газарт өчүүхэн хөлсөөр, эсвэл дааж давшгүй их түрээс төлж ажиллах тариачдад хөгжил дэвшил гаргах нь бүү хэл, турж үхэхгүй байвал дээдийн заяа байв. 1800-аад оноос хамжлагат ёсыг устган, тариачид өөрсдөө газар эзэмших болсноор бие даасан фермерийн аж ахуйнууд төлөвшиж эхэлсэн байна. Энэ үеэс хойш тариачин гэдэг нэр томъёо зөвхөн аман ярианд үлдэж, харин фермерийн аж ахуйн эздийг фермер гэж албан ёсоор нэрлэх болжээ. Өөрийн гэсэн газартай фермерүүдийн урам зориг, бусдаас царайчлахгүй амьдрах эрмэлзэл нь нийт салбарын хөгжилд маш том хувь нэмэр болсон байна. Гэхдээ тэд гар ажиллагаа бүхий дундад зууны бүдүүлэг технологиосоо салж амжаагүй байлаа.

19-р зууны дундаас 20-р зууны эхэн хүртэлх хугацаанд хими, физик, биологийн шинжлэх ухаанд гарсан ололтууд дорхноо үйлдвэрлэлд, тэр дундаа ХАА-д нэвтэрч байв. Фермерүүд эрдэс бордоо, ургамал хамгааллын төрөл бүрийн химийн бодис хэрэглэж сурснаар тариалангийн ургац эрс нэмэгдэв. Удамшлын хуулиудыг нээснээр малын үржил селекцийн ажил сайжирч, ашиг шим сайтай шинэ үүлдрүүдийг гарган авах болов. Энэ бүх ололт дэвшлүүд ихэвчлэн Европ тивд гарч байсан учир германчуудын хувьд нэвтрүүлэхэд харьцангуй хялбар байсан нь тодорхой. Үүний зэрэгцээ тухайн үед эрчээ авч байсан аж үйлдвэрийн хувьсгалын нөлөөгөөр хот суурингуудын хүн ам нэмэгдэн, ХАА-д ажиллах хүч хомсдож эхэлсэн нь фермерүүд үйлдвэрлэлээ механикжуулах нэг шалтаг болжээ. ХАА-н механикжуулалт нь анх үрлэгч, хураагч машинаас эхэлж байсан бол дараа нь трактор, автомат саалтуур зэрэг тоног төхөөрөмжүүд нэвтрэв.

Гэхдээ зах зээлд гарч буй шинэлэг техник бүрийг худалдан авах чадалтай фермерүүд цөөхөн. Ихэнхи фермерийн аж ахуйнууд хэтэрхий жижиг байсан нь тэднийг бие даан хөгжихөд үлэмж саад болж байв. Энэ байдлаас гарах цорын ганц гарц бол хоршоолол байв. Жижиг фермерүүд тус тусдаа даван туулж чадахгүй бэрхшээлүүдээ хамтын хүчээр даван туулж, ганц фермерийн худалдан авч чадахгүй, аваад ч ашиггүй техникийг хамтран эзэмшиж, үр ашгийг нь гаргах боломж бий, энэ бол хорших явдал юм гэдгийг нийтээрээ мэдэрч эхэлжээ. 1846 онд Фридрих Вилхелм Райффайзен, гишүүдийнхээ тэгш эрхийг хүндэтгэсэн, харилцан бие биедээ туслах зарчимд тулгуурласан “Ядуу фермерүүдийн өөртөө туслах холбоо” нэртэй хадгаламж зээлийн хоршоог үүсгэн байгуулснаар Германы хөдөө аж ахуйд томоохон эргэлтийг хийв. Энэхүү хоршоо үйл ажиллагаагаа тасралтгүй тэлсээр орон даяар салбаруудтай болж, улмаар 1889 онд хоршооны хууль батлагдсанаар цаашдын хөгжил нь эрх зүйн баталгаатай болжээ. Өнөөдөр дэлхийн хамгийн хүчирхэг хоршоодын нэгэнд Райффайзен хоршоо тооцогдож байна. Одоо уг хоршоо нь фермерүүдэд үр бордоо, техник хэрэгсэл нийлүүлэх, тэдний бүтээгдэхүүнийг борлуулахад нь зуучлах, хадгаламж, зээлийн үйлчилгээ үзүүлэх гэх зэргээр фермерийн аж ахуйн бүх үйл ажиллагаанд оролцдог, фермерүүдийн хамгийн дотнын түнш болжээ.

Хоршооллын хөдөлгөөн ийнхүү өрнөх явцад фермерүүд нэгдэж, зохион байгуулалтад орохын ач холбогдлыг ухааран, өөрсдийн нийгэм, эдийн засгийн ашиг сонирхлоо дэмжих, улс төрд лобби хийх зорилгоор хамтын ажиллагааны байгууллагуудыг төрөл бүрийн хэлбэрээр байгуулжээ. Тухайлбал фермерийн холбоо, гурил үйлдвэрлэгчдийн холбоо гэх мэт. Ийнхүү тархай бутархай жижиг фермерүүд нэгдэж чадсанаар салбараа өөд нь татах хүч чадалтай болсон юм. Хоршиж нэгдэх үйл явцад нөлөөлсөн бас нэг чухал хүчин зүйл бол нэг сүмд явдаг хүмүүс хоорондоо дотно танилцаж, бие биедээ харилцан тусалж байдаг христосын шашны сайхан уламжлал билээ.

Аж үйлдвэржилт ба хотжилт, түүнийг дагасан үйлчилгээний салбарын хөгжлийн үр дүнд сүүлийн 100 гаруй жил хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын болон фермерийн аж ахуйнуудын тоо тасралтгүй буурсан боловч шинжлэх ухааны ололтуудыг амжилттай нэвтрүүлсний үр дүнд үйлдвэрлэлийн бүтээмж тасралтгүй нэмэгдсээр байна. 20-р зууны эхэнд нийт ажиллах хүчний 38% нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байсан бол 2005 оны байдлаар энэ тоо ердөө 2,3% болж буурчээ. Гэтэл 100 жилийн өмнө буудайн ургац 19 цн/га байсан бол өнөөдөр 74 цн/га болж нэмэгдсэн байна. Нэг фермерийн аж ахуйн үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийг авч үзвэл 1900 онд дунджаар 4 хүний хэрэгцээг хангах хэмжээнд байсан бол 2003 оны байдлаар 126 хүнийг тэжээх хэмжээнд хүрчээ.

Гэхдээ өндөр бүтээмж бүхий эрчимжсэн технологид тулгуурласан хөгжлийн үе шат 1960-аад оноос эхлэн хумигдсаар одоо аль хэдийнэ дуусаад байна. Учир нь нэг талаас шатахуун, цалингийн зардал зэрэг ХАА-н үйлдвэрлэлийн өртөг байнга нэмэгдэж, нөгөө талаас гадаадаас хямд өртөгтэй хүнсний бүтээгдэхүүн импортоор орж ирэх нь ихэссэн тул фермерүүд дан ганц борлуулалтын орлогоор зардлаа нөхөж чадахаа больжээ. Энэ асуудал нь фермерүүдийг дэмжих бодлогыг шинэчлэн тодорхойлоход хүргэв. Урьд нь фермерүүдийг зөвхөн ХАА-н салбарт бизнес эрхлэгчид гэж үздэг байсан бол одоо тэднийг хувийн бизнес эрхлэхээс гадна бас хөдөө орон нутгийн хөгжил, байгаль орчин, цаашилбал улс орны тусгаар тогтнолыг хариуцан, хамгаалж буй хүмүүс гэдгийг онцлон анхаарах болов. Ийнхүү фермерүүд зөвхөн хөдөө аж ахуйн биш, харин хөдөөгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлогын төвд байх болсноор тэдэнд засгийн газраас зүгээс татаас, урамшуулал ба татварын хөнгөлөлт хэлбэрээр харамгүй дэмжлэг үзүүлэх болов. Одоогоор үр тариа, эрдэнэ шиш, буурцагт ба тосны ургамлын тариалангийн талбайн га тутамд, үржлийн үнээ, бордооны эр үхэр, хонины толгой тутамд, борлуулах сүүний литр тутамд шууд татаас, мөн мал нядалгаа, мал аж ахуйн эрчимжилтийг бууруулахад урамшуулал олгох, зээлийн хүү ба шатахууны зардалд нөхөн төлбөр, аж ахуйдаа хөрөнгө оруулахад нь хандив олгож, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, эсвэл өөрийн эдэлбэр газрыг ойжуулах зэргээр засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төрөл бүрийн бодлогод зохицуулан үйлдвэрлэлийнхээ арга барилыг өөрчилсөн фермерүүдэд урамшуулал олгодог. Жишээлэхэд үр тариа тариалсан га тутамд 350 евро, литр сүү тутамд 3,5 центийн татаас олгож байна. 2005 онд нэг фермерийн аж ахуйн зөвхөн шууд авсан татаас дунджаар 24,2 мянган евро байв. Бүтээгдэхүүн экспорлох хүсэлтэй фермерүүд дотоодын зах зээлд борлуулсан шигээ ашиг олж чадахгүй тохиолдолд зөрүүг нь мөн л улсаас нөхөн төлдөг. Германчууд газар шороогоо, фермерийн аж ахуйнуудаа гадны нөлөөнөөс маш их хамгаалдаг нь генийн зохиомол өөрчлөлт бүхий ургамлын тариаланг одоо хүртэл зөвшөөрөөгүйгээс харагддаг.

1990-ээд оноос улсын татаасаар фермерүүдийг аргацаах бодлогоо эргээд шүүмжилж, илүү оновчтой арга олохыг хичээж байна. Фермерийн аж ахуйг ирээдүйд өрсөлдөх чадвартайгаар авч үлдье гэвэл цаашид экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг эко-фермерийн системд шилжих нь гарцаагүй болжээ. Хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар өндөр учраас хэдийгээр экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн өртөг өндөртэй ч гэсэн ашиг олох боломжтой аж. Гэхдээ үүнд бас улсаас тодорхой хэмжээний татаас олгоно. Гэхдээ эко-фермерийн системийг дэмжих бодлогын хавсарганд заавал дотоодын бүтээгдэхүүнийг сурталчлах маркетингийн бодлого цуг хэрэгжиж байдаг. Хэрэглэгчдэд зөвхөн эх орондоо үйлдвэрлэсэн, чанарын баталгаатай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн авах ухамсрыг суулгах ухуулга сурталчилгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр байнга хийгдэж байдгийн цаад захиалагч нь засгийн газар байдаг.

Фермерүүд янз бүр. Зарим нь улсаас татаас авах ямар л боломж байна, түүнийг ашиглаад амьдраад байх сонирхолтой бол зарим нэг нь орлогын шинэ эх үүсвэрүүдийг өөрсдөө санаачлан бий болгож байна. Тухайлбал фермерийн аж ахуйнхаа хажууд боловсруулах цех ажиллуулж, эцсийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гарган орлогоо нэмэгдүүлж буй фермер цөөнгүй. Түүнчлэн агро-жуулчлал эрчимтэй хөгжиж байна. Ялангуяа Альпийн нуруу, Бодэнсээ нуур зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газар байрлалтай фермерийн аж ахуйнууд дэргэдээ буудлын зориулалтаар байшин барьж, хөдөө цэвэр агаарт амрах хүсэлтэй хотын хүмүүсийг хүлээн авч үйлчилдэг. Тэдэнд зөвхөн байр, хоолноос гадна бас морь унах, хонь хариулах, үнээ саах, хөдөөний гар аргаар бяслаг шахах гэх мэт янз бүрийн сонирхолтой үйлчилгээ санал болгоно. Түүнчлэн эдгээр фермерийн аж ахуйнуудад хотын сургуулийн хүүхдүүд ангиараа зочилж, хөдөөгийн ахуй амьдралтай танилцах далимаараа чамгүй орлого оруулдаг ажээ.

доктор Б.Эрдэнэболор


Read more...

Монгол орны бэлчээр, тэжээлийн нөөц

Энд дарна уу!


Read more...

Ази-Номхон далайн бүсийн орнуудын хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зарим үзүүлэлтүүд (1992-2002)

Энд дарна уу!


Read more...

Tackling Isolation in Rural Mongolia: Use of Information Communication Technologies in Agricultural Extension Services

Oyuntuya Shagdarsuren 2007. Master's thesis, University of Reading, UK.

Abstract

Mongolia is an isolated country with a large territory and a small population. Geographic and ыocial isolation affect rural communities both politically and economically. Isolation results in 2information hunger" in rural Mongolia and contributes to increasing poverty following the country’s transition to a market economy in 1990. This paper explores the opportunity of using information and communication technologies (ICTs) to address isolation and the lack of шnformation in rural Mongolia. International experiences show that the benefits of ICTs are best achieved through the use of an intermediary in the context of rural areas in developing countries. As agriculture is the backbone of the rural economy in Mongolia, the paper suggests that agricultural extension services can serve as an intermediary by using ICTs to make information available for the wider rural community. The methodology of the research is based on a literature review; qualitative and quantitative evidences are drawn from published and unpublished literature, government reports and policy papers as well as internet research. The research was funded by Rotary Ambassadorial Scholarship and University of Reading, UK within an MSc program.
Findings show that demand for information in rural Mongolia is extremely high, but largely unmet. Current teledensity rates and access to the internet are low and likely to remain so in the near future. Attempts to provide direct access to internet for the rural population have not been sustainable due to low income levels. As a solution, this paper suggests investing in ICTs through agricultural extension services. This can contribute to reducing rural poverty through providing information, increasing agricultural production and improving coordination between different stakeholders in agriculture and rural development. Thus, agricultural extension services in Mongolia can improve the use of their human resources by adopting a broader role to become "rural information and communication intermediaries". Extension workers need training on communication methods and the use of media for development purposes. It is shown that providing access to ICTs through agricultural extension services in rural Mongolia can reduce isolation and create sustainable information and communication networks.

Keywords: ICTs, development, Mongolia, agriculture, extension services,information and communication technologies.

.pdf хувилбараар татаж авах


Read more...

Хагас эрчимжсэн сүүний фермийн аж ахуй (2003 он)

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны захиалгаар, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 2003 онд Монголын Бодлогын судалгааны төв, Шведийн Сканагри консальтингийн компанийн хамтран гүйцэтгэсэн судалгааны тайлан. Улаанбаатар, Дархан хот орчмын сүүний фермерийн аж ахуйд хийсэн эмпирик судалгаа нь багтсан байгаа. Одоо статистик мэдээлэл нь хуучирснаас биш фермүүдийн талаархи мэдээлэл хоцрогдоогүй л байна. Энд дарж татаж аваарай!


Read more...

Мал аж ахуйг эрчимжүүлэх боломжууд

Англиар "Executive Report - Study on Livestock Intensification in Mongolia" гэж нэрлэгдсэн судалгааг Хүнс Хөдөө аж ахуйн яамны захиалгаар Швейцарийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрөөс гүйцэтгэж, тайланг нь 2007 оны 5-р сард гаргажээ. Англи хэл дээр бичигдсэн уг тайланг дараахь хаягаас татаж авна уу!
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_155563.pdf


Read more...

Бэлчээрийн мал аж ахуйн ирээдүй ба малчдын төсөөлөл

Монгол Улс сүүлийн гурван жилд /2000-2002/ байгалийн гамшгийн нөлөөгөөр нийт малынхаа 30 хувь буюу 10 гаруй сая мал хорогдуулжээ. Зөвхөн ганцхан жишээ дурдахад ийм л байна. 30 гаруй сая малтай байсан монголчууд гуравхан жилд их хэмжээний малаа барж эдүгээ 25 сая гаруй толгой болжээ. Мал, малчин хоёр яаж ч тэмцээд дийлдэггүй ялагддаг хүчин зүйл нь энэ юм. Зарим мэргэжилтэн байгаль өөрөө зохицуулж байгаа мэтээр ярьдаг ч малчны амьжиргааны эх үүсвэрийг нь хүний хоол булааж байгаа юм шигээр үгүй болоход харамсч, халаглах хүн их.

Дэлхийн уур амьсгалын нөлөөнөөс болж Монгол орны нутаг дээрх хур тунадас, агаарын температур огцом өөрчлөгдөж ган, зудын давтамж ихэссээр байгаа төдийгүй тэр нь бидний амьдрал, тэр дундаа манай голлох үйлдвэрлэл болох мал аж ахуйн салбарт их хэмжээний хохирлыг учруулсаар ирлээ. Мэргэжилтнүүдийн судалгаагаар ойрын 20-50 жилийн уур амьсгал манай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд таагүй нөлөөлөх байдал нь зууны сүүлийн хагаст бүр ч идэвхжиж болзошгүй гэсэн урьдчилсан баримжаа гарчээ.

Мал нь цаг уурын байдлаас хараат, цаг агаар нь яаж ч өөрчлөгдөж мэдэх тул цаашид мал маллагааныхаа арга барилыг энэ маягаар нь авч явж чадах уу, үгүй юү гэсэн асуултын хариуг олох хэрэгтэй байна. Түүнчлэн байгалийн эрсдэлээс яаж хамгаалах вэ?

Нэгэнтээ ийм цаг уурын нөлөөн доор хэдэн мал нь хорогдсоор байхад малчид маань малаа орхих бодолгүй байгааг «Монголын мал аж ахуйн ирээдүй, олон нийтийн санаа бодлыг тандах нь» сэдэвт судалгаанаас дүгнэжээ. Тэд ямар тохиолдолд малаа орхих вэ гэсэн асуултад ямар ч тохиолдолд орхихгүй гэж 47,5 хувь нь хариулсан байхад дөнгөж есөн хувь нь өөр боломжийн ажил олдвол мал маллахаас татгалзаж болох юм гэсэн хариултыг өгчээ.

Амьдрах амьжиргааных нь эх үүсвэр болсон мал нь ган, зуданд хорогдсоор байгаа ч малчдын ихэнх нь малаа орхиж хот бараадахыг хүсэхгүй байлаа ч нийт малчин өрхийн 90 орчим хувь нь 200-аас доош малтай болохоор цаашид тэдний амьдрал дээшилж дундаас дээш амьдралтай болох ирээдүй байна уу гэдэг асуулт гарч байна. Өнгөрсөн арав гаруй жилийн хугацаанд малчны тоо нэмэгдэж хөдөлмөрийн чадвартай нэг малчинд ногдох малын тоо багассан нь үүнтэй холбоотой. Судалгаагаар хөдөлмөрийн чадвартай нэг хүнд ногдох малын тоо /богд шилжүүлснээр/ 70,1 толгой мал болж байна. 70 богоос жилдээ 200-300 мянган төгрөгний бүтээгдэхүүн авна гэж үзэхэд өрх гэрийн амьдрал ахуйд яавч хүрэлцэхгүй тооцоо гарч байна. Ер нь өрхийн нэг хүнд ногдох малын тоо 150 толгой хүрч байж л малчдын хүсэн хүлээж буй хэрэгцээг хангаж чадахаар байгаа гэнэ. Энэ тоонд хүрч чадсан малчин цөөхөн. Тийм болохоор малчдын туйлын хүсэл нь малын тоо толгойгоо нэмэгдүүлэх юм байна. Тэдний 71,2 хувь нь ч үүнтэй санал нэг байна.

МАА-н салбарт 380 гаруй мянган малчин ажиллаж байгаагаас 160 мянган малчин хөдөлмөрийн бүтээмж багаас болж ашиг орлого олж амьдралаа дээшлүүлэх боломжгүй байна. Өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд 58,4 хувь нь амьдралд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй хэвийн, 28,3 хувь нь амьжиргаа нь дордсон гэсэн байхад 13,1 хувь нь сайжирсан гэсэн хариултыг өгчээ. Амьжиргааных нь хэрэгцээгээ бүрэн хангаж чадахгүй байгаа ч гэсэн малчдын 63,6 хувь нь мал маллаж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг ажээ. Харин малгүй болсон тохиолддолд 16,1 хувь хот суурин газарт шилжиж өөр ажил хийнэ гэжээ.

Малчдын ойрын үед малын тоо толгой өсгөх, үүлдэр угсааг сайжруулах, ашиг шимийг нь нэмэгдүүлэх, хашаа хороо барих, томсгох ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа гэнэ.

Удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, эрдэм шинжилгээний байгууллагын ажилтан нараас мал аж ахуйн хөгжлийн ирээдүйг яаж төсөөлж байгааг сонирхоход 86,3 хувь мал аж ахуйг эрчимжүүлж хөгжүүлэх шаардлагатай гэжээ. Харин 5,5 хувь нь мал аж ахуй ийм байдлаараа явбал сүйрнэ гэж үзжээ.

Хэдийгээр нөхцөл нь ийм байгаа ч малчдын ойрын үеийн зорилгоо малын тоо, толгойг өсгөх гэж тодорхойлжээ. Зарим судлаачид малын бэлчээрийн даац хэтэрлээ энэ хэмжээндээ байх ёстой гэдэг ч, нөгөө хэсэг нь 80 гаруй сая мал багтаах бололцоотой учраас малаа өсгөхийг дэмжиж байдаг. Малын тоо толгой хорогдсон онуудад эдийн засгийн салбарт ХАА-н салбарын гүйцэтгэх үүрэг буурсан төдийгүй ХАА-н бүтээгдэхүүнд МАА-н салбарын эзлэх хувь ч буурсан байна.

Гэтэл малаа өсгөхөд малчдын өмнө тулгарч байгаа бэрхшээл багагүй байдаг байна. Байгаль, цаг уураас гадна энэ чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төслүүд нь чухал асуудалд чиглээгүй, хүртээмж, үр өгөөж муу байдаг төдийгүй хууль тогтоомж нь санаанд огт нийцдэггүй гэжээ. Тухайлбал Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны 29,1 хувь нь бүрэн нийцдэг, 11,5 хувь нь зарим нь нийцдэг, 38,3 хувь нь огт нийцдэггүй, 21,0 хувь нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Үүнээс мал аж ахуйн талаар явуулж байгаа бодлого, арга хэмжээ нь төдийлөн малчдын сэтгэлд нийцдэггүй юм байна гэж дүгнэж болохоор байна.

Ерээд оноос өмнө мал үржлийн ажил, малын тэжээлийн үйлдвэрлэл амжилттай байсан бол одоо буурсан үзүүлэлттэй байна. Малчдын 65 хувь нь хашаа хороо хүрэлцээгүй, 34,3 хувь нь бэлчээр хүрэлцээгүй, 39,2 хувь нь худаг, ус хүрэлцээгүй, 15,3 хувь хадлангийн талбай хүрэлцээгүй гэж өөрсдөө тулгарч буй бэрхшээлээ тоочжээ.

Малаа өсгөхөд гадны хүчин зүйлс ихээхэн байдаг боловч дан ганц уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуйгаар хүн амын хэрэгцээг хангана гэдгийг боломжгүй гэж мэргэжлийн хүмүүс ярьж байна. Малчдын хувьд ч, мэргэжилтнүүдийн хувьд ч малыг тодорхой бүс нутагт эрчимжсэн аргаар эрхлэх боломж байгаа үгүйсгээгүй байна. Ялангуяа төвийн болон томоохон хот орчмын бүсэд эрхлэх бүрэн боломжтой ажээ.

Г.Өлзийсайхан
Эх сурвалж: Нээлттэй нийгэм форумын вэбсайт www.openforum.mn (2004.09.28)


Read more...

Бэлчээрийн мал аж ахуйн төлөв байдал

Монгол нутагт бэлчээрийн мал аж ахуй нь цаашдаа ч удаан хадгалагдах төлөвтэй байгаа бөгөөд манай нийт нутгийн 80 гаруй хувь нь малын бэлчээрт тохиромжтой. Монголын эдийн засагт хөдөө аж ахуйн салбар гол үүрэг гүйцэтгэдэг хэвээр байна. ДНБ-нд хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувийн жин 30 хувь, хөдөө аж ахуйн салбарт мал аж ахуйн эзлэх хувийн жин 80 гаруй хувь байна.

Монгол орны эдийн засгийн гол салбарын нэг болох бэлчээрийн мал аж ахуй нь байгалийн гамшигт өртөх магадлал өндөр байдаг онцлогтой. Мал сүрэг жилийн дөрвөн улиралд байгаль, цаг уурын байнгын нөлөөн дор бэлчээрийн маллагаатай байдаг тул цаг агаарын огцом өөрчлөлт, эрс тэс уур амьсгал нь мал сүргийн тогтвортой өсөлтийг хангах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, түүний эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх явдалд багагүй бэрхшээл учруулдаг. Энэ үед мал аж ахуйн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, байгаль-экологийн орчныг хамгаалахад шинжлэх ухаанчаар хандаж, малчдын залуу үеийг сурган дадлагажуулж, тэдэнд уламжлалт арга ажиллагааг эзэмшүүлэн мэргэшүүлэх нь чухал байна.

Түүнчлэн бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа малчдыг зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны зүй тогтолын дагуу ажиллаж амьдрах арга ухаанд сургах нь онцгой ач холбогдол бүхий асуудал болж байна. Өөрөөр хэлбэл, малчин өрх хэрэглээний шинжийн үйлдвэрлэл эрхлэгчээс үйлдвэрлэгч, зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий бизнесийн нэгж болон төлөвших явц эрчимтэй явагдаж байна. Мөн өнөөгийн нөхцөлд хөгжингүй техник, технологи нэвтрүүлэх замаар мал аж ахуй үйлдвэрлэлийг зах зээлээр дамжуулан эрчимжүүлэх боломж нөхцөл бүрдэж байна. Хагас нүүдлийн хэлбэрийн эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх зах зээлийн эрэлт шаардлага ч бий болж байна.

Монголчууд зах зээлийн эдийн засагт шилжихдээ юуны өмнө дэлхийн мал аж ахуйн түүхий эдийн зах зээлд нэвтрэхээс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулсан юм. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхдээ өөрсдөө дэлхийн зах зээлтэй харилцах, мөн Монголд худалдаа хийж байгаа гадаадын компаниудаар дамжин нэвтрэх хоёр арга замыг ашиглаж байна. Ноос, ноолуур, арьс шир зэрэг мал аж ахуйн түүхий эдийг аль болох дотооддоо боловсруулах чиглэл баримтлах нь улс орны эдийн засагт чухал ач холбогдолтой байгаа юм. Үүний тулд малчдад богино хугацаанд зах зээлийн таатай орчин бүрдүүлж чадах эдийн засгийн механизмуудыг ашиглахад анхаарч байна. Ялангуяа татвар, зээл зэрэг бодлогын арга хэрэгслүүдийг ашиглан дундаж амьжиргаатай малчдыг олшруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа чухал байна. Үүний тулд зээл олгох, онцгой тохиолдолд тэжээлийн туслалцаа үзүүлэх, малын даатгалд хамруулах, дахин малжихад туслах, мал эмнэлгийн үйлчилгээг төлбөргүй болгох зэргээр орлого багатай ядуу малчдыг төрөөс дэмжих ажлыг алхам алхмаар хийж эхлээд байна. Гэвч урт хугацаанд зах зээлийн орчин нөхцлийг сайжруулах өргөн хүрээтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлэхгүйгээр дээрх арга хэмжээг авах нь үр ашиг багатай юм.

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд хамтын хөдөлмөрөө хоршсон үйл ажиллагааг дэмжих, түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалт хийх, зах зээлд хамтран борлуулалт хийх тогтолцоог бүрдүүлэх явдал чухал байна. Ялангуяа 1998 онд Монгол Улсад “Хоршооны тухай хууль” батлагдсанаар малчид хоршоонд нэгдэх сонирхолтой болсон. Энэ хууль нь хөдөө аж ахуйн хоршоог хөгжүүлэх, хөдөөгийн нийгэм, эдийн засгийн харилцааг зах зээлийн нөхцөлд шилжүүлэхэд чухал алхам болсон.

Түүнчлэн ойрын жилүүдэд Монголын Засгийн газрын өмнө тулгарч байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудлуудын нэг бол хөдөөгийн хүн амд үйлчлэх үйлчилгээг сайжруулах, мал аж ахуйн салбарын чадавхийг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих явдал юм. Нэгдлийг тарааж малыг малчдад өгч зах зээлийн гарааны харьцангуй ижил нөхцлийг олгосон хэдий ч хүмүүсийн өөрийнх нь хичээл зүтгэл, идэвхи санаачилга, ажил хэрэгч овсгоо харилцан адилгүй байна. Ялангуяа баян, ядуугийн ялгаа нэмэгдэж байгаа нь төв болон орон нутгийн удирдлагаас оновчтой зохицуулалт хийхийг шаардаж байна.

Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжлийг түргэсгэх томоохон боломж бол дутуу ашиглагдаж байгаа боловсон хүчний томоохон нөөц юм. Өнөөгийн малчид дотор машин, трактор, хөдөө аж ахуйн техник хэрэгсэл эзэмшиж сурсан, үржил селекцийн болон мал эмнэлгийн мэдлэгтэй, хөдөө аж ахуйн олон төрлийн мэргэжлийн хүмүүс олон байна.

Даяаршлын өнөөгийн шинэ зуунд дэлхийн улс орнуудын өмнө тогтвортой хөгжлийн замаар замнах зайлшгүй шаардлага тавигдаж байгаагийн дотор юуны өмнө байгаль орчноо хамгаалж, зүй зохистой ашиглах, хүн амыг эрүүл хүнс, усаар хангах асуудлыг тэргүүн зорилт болгоод байна. Энэхүү зорилтын хүрээнд бэлчэээрийн мал аж ахуйн байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ улам бүр өсөн нэмэгдэж байна. Бэлчээрийн мал аж ахуй нь байгалийн цэвэр бэлчээрт түшиглэн үйлдвэрлэл явуулдаг учир хүний эрүүл мэндэд таатай нөлөө бүхий экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангах эх үүсвэр болдог. Гэвч унаган төрхөөрөө үлдсэн байгаль, түүнд тохирсон үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр дэлхийд төдийлөн элбэг биш болжээ.

Зохиогч Ц.Сүхбаатар нь “Бүс нутгийн хөгжлийн судалгаа, сургалтын төв”-д судлаачаар ажилладаг.
Эх сурвалж: Нээлттэй нийгэм форумын вэбсайт www.openforum.mn (2004.02.18)


Read more...

Монголын ирээдүйн мал аж ахуй

Сүүлийн жилүүдэд Монголын мал аж ахуйн үүрэг болон ирээдүйн төлөв байдлын талаар анхаарал татахуйц хэлэлцүүлэг олонтаа явагдсан бөгөөд үүний үр дүнд олон ургальч санал бодлууд гарсан билээ. Зарим хүн уламжилж ирсэн нүүдлийн мал аж ахуйгаа хэвээр хадгалан эрхлэхийг дэмжиж байхад хөгжлийн асуудлаарх зөвлөгөө өгөгч мэргэжилтнүүд малчид зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд оршин тогтнохын тулд мал аж ахуйг бизнес хэмээн ойлгож үзэх хэрэгтэй гэж байлаа. Гэтэл бас зарим нь өргөн уудам нутгийг хамарсан нүүдлийн мал аж ахуйн хэлбэрийг өөрчилж, илүү эрчимжсэн хэлбэрт оруулах нь зүйтэй хэмээн ярьцгаадаг. Мөн Монголын нүүдлийн мал аж ахуй арваас арван таван жилийн дараа гэхэд устан үгүй болох ба хүмүүс мал аж ахуй эрхлэхээ больж суурин хэлбэрт шилжицгээнэ гэх хүмүүс ч таарч байлаа.
Өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд Монголын мал аж ахуйд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан гэдэгтэй маргах хүн гарахгүй биз. Энэхүү хувьсал, өөрчлөлт Монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд хөлөө олох гэж тэмцэж байгаатай уялдан цаашид улам бүр хурдсах нь ойлгомжтой. Ирээдүйд мал аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлийн талаар хийгдсэн саяхны өөрчлөлт, түүнтэй холбоотой шийдэгдээгүй олон асуудал болон тодорхойгүй байдлаас үл хамааран бэлчээрт суурилсан мал аж ахуй нь Монголын хувьд хамгийн тохиромжтой хувилбар байж болох юм.

Бид яагаад бэлчээрт суурилсан мал аж ахуйн талаар ийм итгэлтэй байна вэ? Нэгдүгээрт, Монгол орны газар нутгийн 80 хувь нь бэлчээр бөгөөд энэ нь мал өсгөж, үржүүлэхэд тохиромжтой экологийн олон төрөл зүйлийн тогтолцоо бүхий дэлхийд хамгийн томд тооцогдох хэмжээ юм. Бэлчээрийн талхлагдалт болон байгаль орчны тэнцвэрт байдал алдагдах явдал нь анхаарал татах болсон хэдий ч, хэрвээ зөв зохистой ашиглаж чадвал Монгол орны өргөн уудам бэлчээр нутаг нь бэлчээрт суурилсан мал аж ахуйн дахин сэргээгдэх арвин их нөөц, бааз болж болох юм.

Хоёрдугаарт, Монголчууд таван хошуу мал өсгөж ирсэн урт удаан хугацааны уламжлалтай билээ. Үүнтэй уялдан мал маллагаа болон бэлчээр, байгаль орчны талаар асар их мэдлэг, туршлагыг олон зууны туршид хуримтлуулсан билээ. Харин малчид, хөгжлийн байгууллагын мэргэжилтэн мөн бодлого боловсруулагчид тэр их мэдлэг, мэдээллийг шинжлэх ухааны шинэ соргог ололт амжилтуудтай хослуулан ашиглаж мал аж ахуй болон бэлчээрийн менежментийн талаар илүү сайн шийдвэр гаргах боломжтой. Малчин Монголчуудын олон жилийн туршлагын үр дүнд орон нутгийн хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдалд маш сайн зохицсон мал аж ахуйн олон стратеги, арга туршлагууд боловсруулагдсан бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь одоог хүртэл ашиглагдсаар байгаа билээ.

Гуравдугаарт, Монголчууд хот айл, нэг нутгийнхан, нэг жалгынхан гэх мэт уламжлалт зохион байгуулалтын хэлбэрүүдэд хуваагддаг бөгөөд ихэнх тохиолдолд энэ нь үр ашгаа өгдөг байна. Тэд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооны үеийнх шигээ дахин хамтран ажиллах болсон ба өмнөхөөсөө ялгарах зүйл нь гэвэл малчдын идэвхи, чармайлт нэмэгдсэн байлаа. Ингэж уламжлалт зохион байгуулалтандаа орсноор малчид шинэ бас илүү эрч хүчтэй байгууллагыг бий болгож, улмаар бэлчээр нутгийн эзэмшил, хөдөлмөр, зээл, үйлдвэрлэлийн орц (мал эмнэлгийн эм тарилга, туулга, нэмэгдэл тэжээл, тоног төхөөрөмж, технологи, мэдээлэл), маркетинг зэрэгт анхаарал хандуулан ажиллахад нь үнэлж баршгүй бааз суурь болж өгдөг.

Дөрөвдүгээрт, Монголчууд нь өндөр боловсролтой, хөдөлмөрч бас шинэ санаа, дэвшилтэт технологийг хүлээн авч, дасан зохицохдоо сайн. Боломж бололцоо нь бүрдсэн тохиолдолд Монголчууд орон нутгаа хөгжүүлэх, бэлчээрийн менежмент болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломжийн үзүүрээс шүүрэн авахад хэзээд бэлэн байдаг билээ. Тухайлбал, Монгол орон даяар, бэлчээрийг сайжруулахтай холбоотой оролцооны арга барилыг өргөнөөр ашиглах болсон бөгөөд энэ нь орон нутгийн малчдын санаачилгыг дэмжих боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа юм.

Эцэст нь хэлэхэд, ашиг орлого өсч, хүн ам нэмэгдэж, Монгол болон түүнтэй хөрш зэргэлдээ орших улс, орнуудад хотжилт хүрээгээ тэлснээр мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний эрэлт огцом өсөх болсон ба улмаар “Мал аж ахуйн хувьсгал” хэмээн нэрлэгдэж болох санаачилгийн үндэс суурийг тавьсан юм. Энэхүү хувьсгал нь мах, арьс шир, сүү гэх мэт малын гаралтай бүтээгдэхүүний өсөн нэмэгдэж буй зах зээлийн эрэлтээс ашиг тус хүртэх боломжийг Монголчуудад олгож байгаа юм. Дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад Ази тивийн махны хэрэглээ хамгийн хурдацтай өсч байгаа ба өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд Хятад улсын махны хэрэглээ хоёр дахин өссөн байна. Хятад, Япон, Солонгос зэрэг улсууд байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн болох Монгол үхэр, хонины махыг эрүүл мэнд, ариун цэврийн хувьд баталгаажуулан зах зээлд гаргах боломжтой (АНУ- д үхрийн галзуу өвчин гарахаас өмнө энэ зах зээлийг бий болгоогүй нь үнэхээр харамсалтай!) юм. Бэлчээрт суурилсан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл нь Монгол Улсад ядуурлыг бууруулж, эдийн засгийг цэцэглүүлэх онц чухал хөшүүрэг болж болох бөгөөд ялангуяа, анхан шатны мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүдэд нэмүү өртөг нэмж чадах юм бол энэ ажил бүр ч амжилттай болно. Мал аж ахуйн энэхүү хувьсгалын боломжит үр ашгийг хадгалан үлдэхийн тулд одоо байгаагаас илүү сайн зохион байгуулалт, технологи, бодлого шаардлагатай.

Монголын мал аж ахуй эрхлэгчдийн мэдлэг боловсрол, аливаад дасан зохицох чадвар, мал өсгөн үржүүлэх асар их нөөц, нөөцийн менежментийн үр ашигтай байдлыг хянан, шалгах тогтолцоог бий болгож, улмаар амьдралд ашиглах хэрэгцээг болон Азийн цээжинд орших Монгол орны газар зүйн байршил зэргийг харгалзан үзэхэд Монгол Улсад экологи болон эдийн засгийн хувьд тохиромжтойгоор мал аж ахуйг эрхлэх бүрэн боломж байна. Ийм тогтолцоонд хүрэхийн тулд мал аж ахуйн амжилттай үйлдвэрлэлийн хамгийн чухал шалгуур үзүүлэлт болох малын тоо толгой, малаас гарах түүхий эдийн чанарын талаарх өнөөгийн хандлагаа өөрчлөх шаардлагатай. Энэхүү өөрчлөлтийг хийхийн тулд хоёр гол зүйлийг бий болгож, ирээдүйд мал аж ахуйг дэмжих үүднээс ашиглах нь зүйтэй.

Мал аж ахуйг амжилттай эрхлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх зүйлийн нэг бол малын өдөр тутмын, улирлын мөн жилийн тэжээлийн зохистой хангамж юм. Тэжээллэгийг бэлчээрийн ургамал, нэмэгдэл тэжээл, өвснөөс авах эсэх нь онц чухал зүйл биш юм. Юу чухал вэ гэвэл, байгаль, цаг уурын хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, малын ашиг шимийг хамгийн өндөр хэмжээнд хүргэх, малын гаралтай түүхий эдийн чанарыг сайжруулахад шаардлагатай тэжээлийн нөөцтэй байх явдал юм. Малын тэжээллэгийг нэмэгдүүлснээс гарах ашиг тусыг улам өндөр болгохын тулд малын үүлдэр угсааг сайжруулах, Монгол орны нөхцөл байдал дасан зохицох чадвартай, өндөр ашиг шим бүхий малтай эрлийзжүүлэх зэрэгт илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм.

Дараагийн нэг чухал зүйл гэвэл зах зээлийн эдийн засгийг хөгжүүлэх асуудал бөгөөд одоогийн байдлаар зах зээлийн эдийн засагт мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд бүтэц бүрэлдэн тогтоогүй байна. Хэдийгээр өнөөдөр Монгол Улсад дэд бүтэц ор тас байхгүй биш ч гэсэн хангалттай хэмжээний газар нутгийг хамарч чадаагүй, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн тогтолцоонд сөргөөр нөлөөлж буй байгаль орчны болон нийгэм эдийн засагтай холбоотой хүндрэл, бэрхшээлүүдийг даван туулахад туслах хэмжээнд хөгжиж чадаагүй байгаа юм. Монголын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд бүтэц нь хэрэгцээ, шаардлагатай буюу зах зээлийн эрэлтэд хариу үзүүлэх, ялангуяа, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагыг хангахын тулд малчдыг үйлдвэрлэлийн орцыг олж авах боломжоор хангах ёстой юм. Түүнчлэн, зах зээл нь мал аж ахуйн гаралтай их хэмжээний өндөр чанар бүхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн малчныг урамшуулдаг байх нь зохистой. Мөн зах зээлийн эдийн засагт сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг чанар муутайгаас нь ялгаж, салгадаг түүнчлэн чанар сайтай бараа, бүтээгдэхүүнд өндөр үнэ төлдөг тогтолцоо бүрэлдсэн байх ёстой. Хэрэв ямар нэг урамшуулал үгүй бол малчид маань юуны төлөө малын гаралтай түүхий эд болон бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, үйлдвэрлэлийн орцыг нэмэгдүүлэх вэ? Бас мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орцыг олж авах боломж болон маркетингийн хэрэгцээг хянаж байх дэмжигч дэд бүтэц байх шаардлагатай (Хүснэгтээс үзнэ үү).Нэмэгдэл тэжээллэгийн үр ашигтай хэрэглээг харахын тулд тохиромжтой, хангалттай тэжээлтэй байх нь мал аж ахуйн шинэ үйлдвэрлэлд нэн чухал юм. Үйлдвэрлэлийн орцыг олж авах, үйлдвэрлэгчийн боломж болон өндөр чанар бүхий барааны өрсөлдөөнт зах зээлийг бий болгон хөгжүүлэх хэрэгтэйг анхааралдаа авах шаардлагатай. Хэрвээ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл нь Монгол орны хөгжлийн явцад боломжийн бизнес гэдэг нь харагдвал энэ нь хувь хүний хичээл зүтгэл, удирдлагын арга барил болон хөдөлмөрч чанарын үр дүнтэй холбоотой нь ойлгомжтой бөгөөд эдгээрийг дэмжин урамшуулах хэрэгтэй юм.

Малын бэлчээр, зэрлэг ан амьтдын нутаг, эсвэл аялал жуулчлалын гэх мэт ямар ч зориулалтаар ашиглагддаг бай бэлчээр нутгийг хайрлан, хамгаалах нь Монгол орны урт хугацааны хөгжилтэй салшгүй холбоотой юм. Зэрлэг ан, гөрөөсний адилаар малд ч гэсэн цэнгэг ус, шимт ургамал шаардлагатай. Аялал жуулчлалд ч гэсэн ялгаагүй цэнгэг тунгалаг сайхан ус, цэвэр бас тэжээллэг өвс ургамалтай байж гадна дотныхны нүдийг хужирлах нь ойлгомжтой. Бэлчээр нутгийг Монголын уламжлалт мал аж ахуй болон түүний гол хүчин зүйлүүдтэй уялдуулан хамгаалах нь зах зээлийн эдийн засгийн үед нэн чухал юм.

Монголд бэлчээрт суурилсан мал аж ахуй оршин тогтнох болов уу? Бидний итгэж байгаагаар хариулт нь тийм. Гэхдээ ингэж зоригтой хэлэхийн өмнө зарим нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй. Нэгд, экологийн хувьд тохиромжтой байгалийн нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хоёрт, малчид ажилдаа бизнес арга барилаар хандаж, зардлаа бууруулж, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээгээ зах зээлийн шударга үнээр борлуулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, малчид олон төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж, мал аж ахуйгаа дэмжих шинэ бизнесийн үйл ажиллагааг эхлэх нь зүйтэй. Дөрөвт, Монголын ард түмэнд болон гадаадынханд Монголын бэлчээрийн менежмент сайжирснаар гарч болох үр дүн, тэдэнд ногдох давуу талын талаар мэдээлж байх шаардлагатай юм.

Зохиогчид: Даниел Миллер Хятад, Непал, Монгол зэрэг улсад бэлчээрийн мал аж ахуйгаар мэрэгшсэн, хөдөө аж ахуйн зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Одоо Вашингтон хотноо АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагт ажиллаж байна.

Деннис Шийхи Хойт Америк, Монгол, Хятад улсад бэлчээрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн системээр мэрэгшсэн хөдөө аж ахуйн зөвлөхөөр ажиллаж байсан, Бэлчээрийн системийг боловсронгуй болгох олон улсын төвийн захирлын ажил эрхэлдэг.

Эх сурвалж: Нээлттэй нийгэм форумын вэбсайт www.openforum.mn (2004.02.18)


Read more...

Малаа даатгуулаарай

И.ОТГОНЖАРГАЛ (Өнөөдөр соин, 2007.04.06)

Юуны өмнө нэгэн сонирхолтой хийгээд “шинэ” статистикийн томьёо танилцуулъя. Жилийн эцсийн мал тооллогоос-хагас жилийн мал тооллого=жилийн эцсийн мал тооллого. Үүнийг орчин цагт манай улсад хэрэгжүүлж буй малын даатгалын шинэ системийн нөхөн төлбөр олгох аргачлал гэж хэлж болно. Малчдад ойлгомжтой байлгах үүднээс ийнхүү ерөнхийлж хэллээ. Түүнээс биш үүнийг мэргэжилтнүүдийн баримталдаг томьёо гэхэд учир дутагдалтай. Даатгуулагч нарт нөхөн төлбөр олгох илүү нарийн аргачлалыг энд мөрдөх учраас тэр. Дээрх томьёонд хагас жилийн мал тооллого гэдэг огт хийгддэггүй ажил орж ирснийг харуулах гэж хэлсэн хэрэг.

Манай улс мал сүргээ жилийн эцэст тоолдог уламжлалтай. Өөрөөр хэлбэл, шинэ оноо угтах хөл хөөртэй их ажлын үеэр малын тоо толгой өссөн, уруудсан тухай мэдээлэл сонссогддог. Сүүлийн гурван ч шинэ жилийн үеэр монголчууд мал өссөн тухай таатай мэдээ дуулсан. Ялангуяа өнгөрсөн оны жилийн эцэст манай мал сүрэг 34 сая толгойд хүрч өссөн сайхан мэдээ бий.

Гэхдээ Монгол Улс малаа үнэн зөв тоолж чадаж байгаа юу гэдэг бас эргэлзээтэй. Манай мал тооллогын хэлбэр нэг л биш гэдгийг сүүлийн жилүүдэд олон хүн ярьж, эргэлзээ тээж яваа гэж хэлж болно. Харин энэ оны зургадугаар сард хагас жилийн мал тооллого гэж болох нь байна. Энэ ажлыг орон нутгийн засаг захиргаа, Үндэсний статистикийн газар, “Малын индексжүүлсэн даатгал” төсөл хамтран зохион байгуулах аж. Тэгээд дээр хэлсэнчлэн өнгөрөгч жилийн эцсийн мал тооллогын дүнтэй хагас жилийн мал тооллогыг харьцуулахаар даатгалд хамрагдсан сумдын малчдад олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ гарна. Энэ нь мал тооллогын шинэ систем сүргийн тоог илүү үнэн зөв гаргах боломжтой олон улсад хэрэгждэг арга гэдгийг “Малын индексжүүлсэн даатгал” төслийнхөн ярьж байна.

Тэдний ярьж буйгаар уг ажилд өмнөх шиг ихээхэн хөрөнгө мөнгө, олон унаа машин, мэргэжилтэн, албаны хүмүүс шаардлагагүй бололтой. Түүвэр судалгааны аргыг хэрэглэхээр холбогдох газрууд судалж байгаа аж. Нэг үгээр хэлбэл, Үндэсний статистикийн газрынхан жил бүр 340 суманд очиж, 400-500 сая төгрөг зарцуулах шаардлагатай юу гэдгийг бодож эхлэх вий. Энэ нь хоёр жилийн өмнөөс хэрэгжсэн малын даатгалын шинэ системтэй холбоотой юм.

Монголын Засгийн газар, Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл” 2005-2009 онд Увс, Баянхонгор, Хэнтий гэсэн гурван аймагт хэрэгжиж буй. Дэлхий дээр малыг индексжүүлсэн аргаар даатгаж байсан туршлага байхгүй ч манай улс нийгэм, эдийн засгийн тулах багана болсон үндэсний баялаг мал аж ахуйн салбартаа анх удаа хэрэгжүүлж буй нь энэ.

Манай улс 1963 оноос мал сүргийг албадан даатгаж байсан. … сумын малчин Батын бор үнээ” хэмээн малыг зүсчилэн даатгадаг тогтолцоо шинэ нийгмийн шаардлагад нийцэхгүй болсон. 1991 оноос малын даатгал багасч “Монгол даатгал”, “Түшиг даатгал” компани жил бүр 200 гаруй мянган толгой мал даатгаж иржээ. Үүнийг нийт малын тоотой харьцуулж хувиар илэрхийлэх юм бол нэг ч хувь хүрэхгүй гээд бод доо. Хэдийгээр зах зээл хөгжиж улс орны хөгжлийн хурдац нэмэгдэж буй ч, манай хүн амын талаас илүү хувь нь мал аж ахуй эрхэлсээр. Тиймээс бэлчээрийн мал аж ахуйг боловсронгуй болгох, малчдын ирээдүйг баталгаажуулах шаардлага төр, засгийн өмнө тулгарсан болохоор малын даатгалын шинэ хэлбэрийг эрэлхийлсэн.

Хэдийгээр даатгал эрсдэлийг бууруулах гол хэрэгсэл гэж үздэг ч манай малын даатгалын уламжлалт хэлбэр, итгэл үнэмшил, үр ашиг муутай, малын хорогдлоос учрах эдийн засгийн хохирол их байсан. Уг нь зах зээл эхэлснээс хойш малын даатгалд санаа тавиагүй биш, шинийг санаачлах гэж үзэж. 1991 оноос хойш ХХААЯ-наас Малын даатгалын тухай хуулийг гурван ч удаа санаачилж, УИХ-д оруулсан боловч батлаагүй байна.

Хэдийгээр улс орон хөгжиж, эдийн засгийн өсөлтөд нэмэр болох салбарын тоо нэмэгдсэн ч эдүгээ олонх нь мал аж ахуй эрхлэн амьдарч буй учраас малын даатгал манайд хамгаас чухал. Тиймээс ч малын даатгалыг хэрэгжүүлэхийн тулд тулд 2002 оноос орон даяар судалгааны ажил эхэлж, Увс, Баянхонгор, Хэнтийг сонгожээ.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн захирал Л.Тунгалаг “Манай төсөл өнгөрсөн оноос үндсэн бүтээгдэхүүний борлуулалт хийсэн. Бид байгалийн гамшиг болох магадлал ихтэй Баянхонгор, цаг агаарын байдал тогтвортой байдаг Увс, харьцангуй бага зуд болдог Хэнтий аймгийг сонгож авсан. Эдгээр аймаг Монголын нийт нутгийн нөхцөл байдлыг төлөөлж чадна. Эдгээр аймгийн 2400 гаруй малчин даатгалд хамрагдсан. Хамгийн дээд тал нь 700-гаад мянган төгрөгийн хураамж төлж, малаа даатгуулсан байгаа. Нийт 87 сая төгрөгийн хураамж төвлөрүүлсэн.

Увс аймгийн нийт малчдын 12, Баянхонгорын малчдын 8.3, Хэнтийд малчдын 4.2 хувь нь хамрагдсан. Эндээс тухайн нутаг дэвсгэрийн эрсдэлд хэрхэн өртдөг байдал харагдаж байгаа хэрэг” гэв. Дээрх гурван аймгийн 56 суманд даатгалын дөрвөн ч компанийн үйлчилгээ хүрчээ. Ингэхдээ Засгийн газар эрсдэлийн ихэнх хувийг үүрдэг байна. Ингэхгүй бол байнгын эрсдэлд байдаг мал аж ахуй руу даатгалын үйлчилгээ хавьтахгүй.
Одоо сум бүрт төслийн болон даатгалын компаниудын төлөөлөгч ажиллаж, малчдад даатгалын тухай танилцуулж, ач холбогдлыг нь ойлгуулж байгаа аж.

Даатгал сайн дурын үндсэн дээр оршин тогтнодог хуультай. Болзошгүй аюул гамшиг эрсдэлээс хэрхэн эд хөрөнгөө хамгаалах вэ гэдгээ тооцсоны үндсэн дээр даатгалд хамрагддаг. Манай малчид 1999-2002 он хүртэлх дөрөвхөн жилийн хугацаанд ган, зудын гамшгийг хангалттай амсаж, зовсон учраас учирласан учирлаагүй даатгал хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоо биз. Ялангуяа манай малчид малыг хөрөнгө биш гэж ярих нь бий. Мал тэдний хувьд идэх, өмсөх, эдлэх, хэрэглэхдээ өмнөө барьдаг ганц хөрөнгө нь мөнөөсөө мөн. Хэдэн зуун мянган малтай байсан ч хэн ч урьдчилан төсөөлөөгүй байгалийн гамшигт оргүй болох барьцгүй хөрөнгө гэдгийг малчид мэддэг учраас тийн ярьдаг биз.

Манайд эдүгээ даатгалын янз бүрийн хэлбэр бий болсон. Харин байнгын эрсдэлд байдаг бэлчээрийн мал аж ахуйг даатгах шинэ аргыг манай улс анх удаа туршиж байгаа юм. Малчдын нөхөн төлбөрийг төлөх, тэдний ирээдүйн амьдралыг баталгаажуулах, байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлээс учирсан хохирлыг зөвхөн малчин биш, төр засаг, даатгалын компаниуд хамтдаа үүрэх шинэ тогтолцоог бий болгохыг зорьж байгаа нь олзуурхууштай.

Мал тооллогын дүнд үндэслэн сумын хэмжээнд гарсан нийт малын хорогдлын зургаа буюу арван хувиас дээшихэд индексжүүлэн даатгаж нөхөн төлбөр олгодог.
Жил бүрийн гуравдугаар сарын 15-наас долдугаар сарын 10 хүртэлх хугацаанд “Малын индексжүүлсэн даатгал”-ын борлуулалт хийгддэг аж. Өөрөөр хэлбэл, жилийн эцсийн мал тооллогоос дараа оны хагас жилийн мал тооллого хүртэлх хугацааг хамардаг.

Энэ хугацааг зүгээр чиг сонгочихоогүй гэнэ. Олон жилийн судалгаагаар малын зүй бус хорогдлын 90 гаруй хувь арванхоёроос дөрөвдүгээр сард гардаг учраас ийнхүү дээрх цаг хугацаан дахь эрсдэлийг даатгалд хамруулжээ. Жишээ татъя. Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын малчин Дорж өнгөрсөн оны гуравдугаар сард даатгалд хамрагдсан бол, энэ оны долдугаар сард нөхөн төлбөр авна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, энэ оны жилийн эцсийн мал тооллогыг ирэх оны хагас жилийн мал тооллоготой харьцуулаад гарсан хорогдлын нөхөн төлбөрийг олгоно гэсэн үг. Гэхдээ Доржийн малын хорогдол долоон хувиас дээш гарсан л бол авах юм биш. Баацагаан сумын хэмжээнд малын хорогдол тогтсон хувиас дээш гарсан тохиолдолд нөхөн төлбөр олгоно.

Бүс нутгаасаа хамаарч, малчдын төлөх даатгалын хураамж янз бүр. Малчин ямар төрлийн мал даатгуулах гэж байна түүнийгээ зах зээлийн үнээр үнэлнэ. Жишээлбэл, Увс аймгийн Малчин сумын Дондог нэг бүр нь 110 мянган төгрөгөөр үнэлэгдсэн 30 үхэр буюу нийт 3.3 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй гэж бодъё. Үүнийгээ зургаан хувийн босгоор даатгуулжээ. 3.3 сая төгрөгийг 1.9 хувиар бодохоор Дондог 62.700 төгрөгийн хураамж төлнө гэсэн үг. Үүнийг их байна гэвэл малчин Та малынхаа нийт үнэлгээг бууруулж арай бага хураамж төлөх боломж бас бий. Малын даатгал шаардсан эрсдэл манайд хэзээ хэрхэн нүүрлэж байсан баримтаас дурдъя.

- 1999-2000 онд байгалийн гамшгийн үед мал сүргээ хариулж яваад 40 гаруй хүн алтан амиа алджээ.
1945 оны мичин жилийн зудын тухай монголчууд одоо ч ярьдаг. — Хэзээ ч мартагдахааргүй хохирол амсуулсан учраас тэр.
- 1967 оны зуд гамшгийнхаа хувьд мичин жилийнхээс хоёр дахин илүү байсан хэдий ч учирсан хохирлынхоо хэмжээгээр хоёр дахин бага байжээ.
- 1999-2002 онд болсон зудад манай улсын 11.2 сая толгой мал хорогдож, 333 тэрбум төгрөгийн хохирол амсчээ. Үүнийг мөнгөн хөрөнгөөр илэрхийлбэл тухайн үеийн улсын нэг жилийн төсөвтэй тэнцэхүйц мөнгө аж.

Дэлхийн банк 180 гаруй оронд хэрэгжүүлдэг төслүүдийнхээ хамгийн шилдэгт нь олгодог “Алтан анжис” нэртэй нэр хүндтэй шагналаа өнгөрсөн жил манай “Малын индексжүүлсэн даатгал” төсөлд олгож байсныг санаж байна. Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, ОУВС зэрэг манай улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд ихээхэн хувь нэмэртэй оролцдог донор байгууллагынхан хэр баргийн юманд хөнгөн хөдлөх улс биш учраас уг шагналаа ч нэлээд ул суурьтай бодож, судалж байж өгсөн байж таарна.

Тэгж бодохоор гурван аймагт хэрэгжиж буй малын индексжүүлсэн даатгал үр өгөөжтэй байж болох талтай. Уг төслийг орон даяар хэрэгжүүл гэсэн шахалт ирсээр байгаа ч Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ч.Хүрэлбаатараар удирдуулсан уг төслийнхөн гурван аймгийн судалгааны болоод ажлын эцсийн үр дүнгээ харж байж хөдөлнө хэмээн “гүрийж” суугаа бололтой.

Малчид маань зуд зулагтай гэж хууртан суух биш, дээрх монголчуудын сэтгэлд хар толбо үлдээсэн байгалийн гамшгийг санан, гагцхүү даатгалд хамрагдаж, түүний мөн чанарыг ойлгож амьдрах нь ирээдүйтэй гэлтэй. Малаа даатгуулаалах цаг иржээ.


Read more...

Вакцинжуулалт малын өвчинтэй тэмцэх арга биш

О.УЛАМБАЯР (малын эмч) (Өнөөдөр сонин, 2007.03.09)

Монгол мал харьцангуй бага өвчилдөг. Манай орны уур амьсгал халуун хүйтний хэлбэлзэл ихтэй, агаар, ус, бэлчээр нь харьцангуй цэвэр учраас тэр. Малчид ч таруу нутагладаг төдийгүй жилдээ хэдэнтээ бууриа сэлгэж, малынхаа аяыг даган нүүдэллэдэг, элдэв өвчнөөс сүргээ хамгаалах хямд бөгөөд сайн аргуудтай, монголчууд. Тиймээс манай оронд мал амьтны халдварт өвчин олон жилийн давтамжтай илэрдэг. Эндээс үзэхэд манай улс мал сүрэгтээ вакцин хэрэглэхгүй байх, хэрэглэсэн ч маш бага хэрэглэх боломжтой. Малд вакцин огт хэрэглэдэггүй байсан үеийг хавтгайруулан хэрэглэж буй орчин цагтай харьцуулахад мал сүргийн бүтэц, эрүүл мэндийн байдалд онцын ялгаа алга.

Төрийн мал эмнэлгийн удирдах, оношлох, судлах, сургах албад нь малын ердийн халдварт өвчнүүдийн гаралтыг хэтрүүлэн үнэлж, вакцинжуулалтыг хавтгайруулан мал бүрт жил дараалан хэрэглэхийг зөвлөсөөр байна. 1970–аад оноос Биокомбинатын үйлдвэрлэсэн вакцины нэр төрөл, хэмжээнд тааруулж төрийн санаачилга, шахалтаар эзнээс нь асуухгүйгээр мал сүргийг кампаничлан вакцинжуулдаг болсон.

Үнэн хэрэгтээ вакцины дийлэнхийг үр ашиггүй зарцуулдаг байв. Энэ зуршил одоо ч хэвээрээ байгаа бөгөөд сүүлийн үед вакциныг малчдад тарааж өгдөг шинэ арга нэвтэрч байна. Энэхүү үрэлгэн бөгөөд цамаан хэрэглээ нь бүх төрлийн вакцины зардлыг төрөөс төлдөгтэй холбоотой.
Малын өвчний тохиолдлыг тодорхой нутагт сүргийн хэмжээнд тандан судалж, хандлагыг нь тодорхойлдог мэргэжилтнийг эпидемиологч гэдэг. Ийм хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн төрийн мал эмнэлгийн албаны гол цэгүүдэд алга байна. Иймээс тус мал эмнэлгийн албад нь мал сүргийн өвчлөлийг бодитой үнэлж чаддаггүйгээс халдварт өвчнөөс эрүүлжүүлэх ба сэргийлэх арга хэмжээг оновчтой төлөвлөж чаддаггүй.

Тэд малын өвчлөлийг нэг бол хэтрүүлэн үнэлдэг, эсвэл үгүйсгэдэг зуршлаас салаагүй байна. Богино хугацаанд илрээд дэгдэлт нь намжих өвчнийг жил бүр гарах юм шиг, нэг жалганд гараад өнгөрөх өвчлөл хавийн газрыг нөмрөх гэж байгаа мэтээр сүржигнэх явдал байсаар.
Мөн малын өвчлөл улсын эдийн засагт болон нийгмийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдгийг, ямар өвчний тохиолдолд төр хэрхэн оролцохыг хууль тогтоогчид онож тодорхойлж чадахгүй байна. Зах зээлд ч манай Засгийн газрын мал вакцинжуулах төлөвлөгөө хөдөлшгүй хэвээрээ. Шинэ цагт ган гачиг, зуд турхан болж, малын тоо толгой цөөрч, цаг агаарын өөрчлөлт мэдрэгдэж, малчдын шилжилт хөдөлгөөн эрс нэмэгдэж , өвчин илэрсэн ч, илрээгүй ч хэрэглэх вакцин, тарилгад хамруулах хугацаа, тарих малын тоо нь нэг л янзаараа буй нь хачирхалтай.

Зайсангийн аманд хэд хэдэн нууц хурал болсон гэдэг. Тэнд нууцалсан зүйл нь гэвэл боом гэх мэтийн малын халдварт өвчний гаралт нэмэгдээд байгаа, үүний шалтгаан нь вакцин хийхгүй байгаа явдал. Үүнийг багасгахын тулд вакцин хийгээд л байх хэрэгтэй гэж ярилцсан юм байх. Шийдвэр гаргах түвшний холбогдох албаныхан вакцины ченжүүдийн бие төлөөлөгч, түгээн борлуулагч төдий үүрэгтэй болжээ. Биокомбинат вакциныг малчдад сайн шахсан аймгийн Мал эмнэлгийн албыг шалгаруулан урамшуулдаг гэж байгаа. Малчид хэрэгцээгүй вакциныг малдаа тариулах дургүй. Малд нь вакцин тарих эсэхийг, ямар вакцин хэрэглэхийг хэрэв асуувал тэд ихэнхээс нь татгалзана. Манай ихэнх вакцины дархлаа үүсгэх чанар тааруу гэж хэлж болно.

Өмнө нь нэлээд сайн байсан вакцины чанар ч сүүлийн үед муудаж байгаа. “Малд хийсний дараа буглах, булдруутах зэрэг хүндрэл үүсдэг. Зарим вакцин өвчнөөс хамгаалах бус өвчлүүлэх нь бий. Түүнчлэн вакциныг шаардлагатай цагт нь хэрэглэгчдэд ирүүлдэггүй” гэсэн гомдлын үгийг малчид болон малын эмч нар ярьдаг. Гэвч байдал сайжирдаггүй, учир нь Биокомбинат юм голдоггүй ганц худалдан авагчтай, тэр нь Засгийн газар. Засгийн газар ганц нийлүүлэгчтэй, тэр нь хэрэглэгчдээ гологддог Биокомбинат. Энэ лагс үйлдвэрээ яая гэж байхад бас төрийн хөрөнгөөр вакцины шинэ үйлдвэр барих саналыг вакцины ченжүүд, улстөрчид хамтран эрх баригчдад идэвхтэй тулган шаардаж байгаа сураг дуулдана.

Вакцинжуулалтын хөлсийг төрөөс төлдөг болсноос хойш мал вакцинжуулах санал эрс нэмэгдлээ. Энэ нь малчдын санал биш, хувийн мал эмнэлгээс гарч буй санал юм. Хэдэн малчны нэрийн жагсаалт, малын тоо, гарын үсэг үзүүлээд л вакцин тарьсны хөлс гэж багагүй мөнгө авна. “Вакцин” гэхээс өөр үйлчилгээ хийдэггүй “мал эмнэлгүүд” нэмэгдсээр. Халдваргүйтгэлийн бэлдмэлийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр 40-50 жил тарааж өгснөөр төрийн мал эмнэлгийн үйлчилгээний үрэлгэн, цамаан зан л нэмэгдсэн үү гэхээс дорвитой үр дүн гараагүй.

Халуун нар, тачигнасан жавар, ширүүн салхи, хурын ус нь уудам орчныг цэвэрлэн халдваргүйтгэдэг нь манай орны нэг давуу тал. Халдваргүйтгэл нь өдөр тутам биш, хааяа нэг, хаа сайгүй биш, хаа нэгтээ аль нэг өвчний илрэлийн дараа гарч ирдэг хэрэгцээ тул бэлдмэл худалдан авч, сум бүрт түгээдгийг 1999-2001 онд зогсоосон боловч одоо дахиад л сэргэлээ. Зарим компаниас «эм»-ээ төрд «худалдах» хүсэлтийг гүйцэлдүүлж байгаа бололтой. “Ариутгал”-ын хэрэгцээ, хэрэглээ хоёр малчны хотонд бараг мэдрэгддэггүй.

Малын гоц халдварт шүлхий өвчний дэгдэлтийг зогсоохдоо өвчилсөн малыг эрт илрүүлж, бүрэн устгаж чадаж байгаа бол, хорио цээрийн дэглэмийг чанд хэрэгжүүлж чадаж байгаа бол вакцинжуулалтыг хэрэглэх шаардлагагүй, хэрэглэсэн ч зөвхөн голомтонд, цөөн малд нэг, хоёр удаа хэрэглэх боломжтой. Хэрэв голомт тойрсон уудам нутагт мал бүрийг 2-3 жил дараалан хэд хэдэн удаа “вакциндаж” байгаа бол хөнгөн өвчилсөн малыг устгах хэрэггүй юм.

Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг сайжруулан вирус тээгчийг хилээрээ оруулахгүй байх, дэгдэлтийг эрт оношлон зогсоох арга хэмжээг оновчтой, шуурхай зохион байгуулж, хорио, хязгаарлалтад аль болохоор бага нутаг, цөөн хүн богино хугацаанд өртөж, цөөн мал устгаж, цөөн мал “вакциндаж” бага зардлаар голомтыг аюулгүй болгох боломж байна.

Харин шүлхийн вакцины ченжүүдэд чихдүүлсэн мэт холбогдох албаныхан ингэж ажиллаж чадахгүй байна. Шүлхийн дэгдэлт дарагдчихаад байхад шүлхийн вакцин тойрсон улс төр, мөнгөний бүлгүүд 3-4 аймгийн арав хорин сая малд вакцин тариулж чадаж байна. Шүлхийн вакцины хэрэглээ Засгийн газрын мэдэлд байна уу, эсвэл вакцины ченжүүдийн мэдэлд байна уу. Шүлхийн вакцинжуулалт малчин, мал хоёрт яаж тусч байгааг, вакцинд өртсөн нутгийн нийт хэмжээ, малын тоо ямар болоод буйг хариуцсан албатууд мэдэж байгаа болов уу.

ХХААЯ-ны мал эмнэлгийн албанаас мэдээлж буйгаар бол Монгол оронд вакцинд өртөөгүй мал байхгүй болжээ. Үхэр, хонь, ямаа жилдээ хэд хэдэн удаа вакцин тариулна. Энэ үзүүлэлтээрээ манай мал дэлхийд ч тэргүүлэхээр болжээ. Нийслэлчүүд жилдээ долоогоос найман удаа вакцинд хамрагдсан үхрийн сүү ууж, мах иддэг гээд бод доо. Тухайлбал, хот орчмын 10 настай үхэр 70-80 удаа вакцин хийлгэсэн байдаг. Ийм малын бүтээгдэхүүнийг цэвэр гэх үү. Төрийн оролцоотой, малчинд хүрдэггүй, хэрэгцээгүй, хавтгай вакцинжуулалт нь Монгол Улс харьцангуй эрүүл мал сүрэгтэй орон гэдгийг үгүйсгэж, монгол малын бүтээгдэхүүний нэр хүндийг унагаж байна.

Орчин үед вакцинжуулалт нь өвчинтэй тэмцэх цор ганц тахин шүтдэг арга биш болжээ. Вакциныг хавтгайруулж биш, онилж хэрэглэх ёстой. Түүнийг хэрэглэх нь мэргэжлийн урлаг бөгөөд мал эмнэлгийн албаны чадварыг шалгаж, илтгэдэг. Вакциныг зайлшгүй тохиолдолд зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллагын саналаар төрийн шийдвэрээр хяналтын дор хэрэглэх ёстой.

Хэрэгцээгүй хавтгайрсан вакцинжуулалтаас татгалзъя. Малын дотрын халдварт хордлого, дуут хавдар, цусан халдвар, сохор догол, шөвөг яр, томуу, сахуу, иж балнад зэрэг нутгийн суурин өвчнүүдээс сэргийлэх вакцины үнэ хийгээд зардлыг малын эзэд төлдөг байх журамд шилжих цаг хэдийнэ болсныг хэлье. Ингэвэл малчид малаа ямар өвчнөөс хамгаалж ямар вакцин тариулж буйгаа, ер нь ингэх хэрэг байна уу, үгүй юү гэдгийг тунгаан боддог, саналаа илэрхийлдэг болно.

Социализмын үед бидэнд зориулж “үсэнд нь тариа хийдэг, үхсэнд нь акт бичдэг хүнийг малын эмч гэнэ” гэх тодорхойлолтыг олон түмнээс өгсөн. Малыг хувьчилснаар үхсэнд нь акт бичих тамын үүргээс салсан. Одоо вакцины хэрэглээнд төрийн оролцоог оновчтой болговол малын үсэнд нь тариа хийдэг зовлонгоос салж болохоор байна.


Read more...

Тэнгэрийн амьтанд мөхлийн аюул нүүрлэжээ

И.ОТГОНЖАРГАЛ (Өнөөдөр сонин, 2007.02.28)

Сүрлэг сайхан биетэй төдийгүй дэлхийд ховор хоёр бөхт тэмээн сүргийг эмгэнэлт хувь заяа тосож буйг анзаарахыг өгүүлсэн нийтлэлээ Ардын уран зохиолч, соёлын гавьяат зүтгэлтэн, яруу найрагч П.Бадарчийн “Тэмээ” шүлгээр эхэлмээр санагдлаа. П.Бадарч энэхүү шүлгээрээ 1987 онд “Болор цом”-ын эзэн болж байсныг уран зохиол сонирхогчдын олонх санаж байгаа биз ээ.

Тэмээ ямар аугаа амьтан болохыг харуулсан 20 гаруй бадаг шүлгээс шинэ цагийн монголчууддаа иш татаж хүргэе. Түүнчлэн орчин үеийн багачуудын олонх нь хорвоод ховорхон хоёр бөхт тэмээтэй орны иргэн гэдгээ мэдэхгүй байж ч болох. XXI зуунд тэмээ ачлага уналга, хөсгөнд бараг ашиглагдахаа больсон учраас. Уг нь бол монголчууд адуу, тэмээг 6000 жилийн тэртээгээс гаршуулсан гэдэг. Тийм ч учраас морин өртөөг шуудангаас халж, галт тэрэг өртөөлөн машин тэрэгтэй залгах 1960-аад оныг хүртэл Монголын тээврийг тэмээ гэдэг тэнхлүүн амьтан залгуулж явсныг хэн хүнгүй мэднэ.

Өргөн дэлхийд ургасан өвс цэцгэн дундаас
Өвс бут шаваг шарилж аль л хатуу хүтүүгээр нь хооллох
Өлгийтэй жаахан хүүхдээ бөхнөөс нь зүүгээд нүүхэд
Өжин хөдөлгөх ижий нь юм шиг бүүвэй бүүвэй гэж алхлах
Ус нэг уугаад гарвал гурвын гурав ес хонодог
Урт холын аянд эцэж цуцсан гэж дуулдаагүй
Унаган говио орхиж нутаг ердөө сэлгээгүй

Авгай хүүхэд шаваад ноосыг нь зулгааж байхад
Ав ав гэх шиг гув гув дуугарч зогсох
Ачаа бараа тэгнэж үйлийг нь үзэж байхад
Арай л өндөрдөөд байна уу гээд өөрөө хэвтээд өгдөг
Санаа сэрэггүй тайвандаа үрээн голж мунгинахад нь
Саалийн үнэр ханхлуулсан бүсгүй хүн хөөсөлж
Салхинд ч эгшиглэдэг хуураа учирлуулан татаад эхлэхээр
Сайхан хүрэн нүднээсээ нулимс бөмбөрүүлэн гэмшдэг
Нээрээ би тэмээ гэх шиг
Нэр нь хүртэл тэмээ…

П.Бадарч “Намайг энэ шүлгийг бичихэд Монгол Улс 975 мянган тэмээтэй байсан. Тухайн онд Тэмээг өсгөн үржүүлж хайрлан хамгаалах тухай Сайд нарын зөвлөлийн тогтоол гарч байсан. Түүнчлэн Хэнтий, Дорноговь, Дундговь зэрэг аймагт Тэмээчдийн улсын зөвлөлгөөн хийж, улс төрийн товчооны гишүүд, тэмээ судлаач Индраа зэрэг эрдэмтэд очиж илтгэл хүртэл тавьж байлаа. Үүнээс хойш 20 жил өнгөрчээ. Өнгөрсөн хугацаанд тэмээний тоо толгой өссөнгүй, харин ч жилээс жилд уруудсаар ирлээ. Монголчууд тэмээг 12 жилд багтаж чадаагүй ч 12 жилийн бүгдийнх нь шинжийг агуулсан тухай өгүүлдэг нь тэмээнд хайртай учраас өхөөрдсөн хэрэг.

“Уйлган шарын домог”, “Сариг цагаан ингэний яриг цагаан ботго” тууль гээд манайд тэмээг магтан дуулсан аман зохиол цөөнгүй. Монголын бахархал болсон тэмээний уналга ачлагын хэрэглээ шинэ зуунд хумигдсан ч гэсэн монголчууд түүнийг бэлгэ тэмдэг гэдэг утгаар хайрлан хамгаалах ёстой. Нүүдэлчин монголчуудын нүүдлийн гол хөсөг нь тэмээ байсан. Тэмээтэй айлын нүүхийг тэнгэр мэднэ, тэмээгүй айлын нүүхийг тэмээ мэднэ гэдэг үг байж болно. Тэмээтэй айл тэнгэр сайхан болохыг харж байгаад хүссэн цагтаа нүүж болно, харин тэмээгүй айл хэчнээн тэнгэр сайхан байгаад ч тэмээ олдохоос нааш нүүж чадахгүй суудгийг хэлж байгаа юм.

Тэмээний тоо толгой жилээс жилд хорогдож байгаад миний сэтгэл эмзэглэдэг юм.Тэмээ устаж үгүй болбол Монгол тав биш, дөрвөн хошуу малтай болно. Тавын тооны бэлгэ тэмдэг үгүй болно гэсэн үг. Монгол таван хошуу малтай учраас бид таван хошууг онцолдог. Хэрвээ дөрвөн хошуу малтай болчих юм бол таван хошууны тухай ойлголт үгүй болно. Тэмээний оронд тахиа юм уу зөгийг л оруулах байх даа.Тэнгэрийн амьтан устана гэдэг төрийн далбаан дээрх соёмбыг авч хаясантай ижил гэж ойлго” гэсэн юм.

Дэлхийд 19.1 сая толгой тэмээ байгаагаас 0.8 сая орчим нь хоёр бөхт тэмээ. Хоёр бөхт тэмээний 30 гаруй хувь нь манай улсад бий. Үүнээс үзэхэд хоёр бөхт тэмээ дэлхийд ховор бөгөөд одоогоор манай улсад гол цөм нь байгааг эрдэмтэн судлаачид тэмдэглэж байна. Дорноговь, Дундговь, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Ховд, Завхан зэрэг манай арав гаруй аймагт тэмээг өсгөн үржүүлдэг. Үүнээс Өмнөговь аймаг хамгийн олон буюу 70.8 мянган тэмээтэй. Өнгөрсөн оны мал тооллогын дүнгээс ажиглахад Баянхонгор, Говь-Алтай тэмээний тоо толгойг өсгөж, Дорноговь аймаг тэмээн сүргээ ганцхан жилийн дотор 3000-аар хорогдуулжээ.

Зургаан жилийн өмнө улсын хэмжээнд 285.2 мянган тэмээ байсан бол өнгөрсөн оны эцэст дээрх тоо 33 мянган толгойгоор буурчээ. Тавхан жилийн дотор шүү дээ. Энэ бас гайгүй. 2001,2002 оны жил дараалсан зудад Монголын тэмээн сүргийн тоо толгой өм цөм хорогдсон байх юм. Дээрх хоёр жилд 50 мянга орчим тэнгэрийн амьтан үхжээ. Цас зудын аюулаас гадна сүүлийн жилүүдэд монголчууд тэмээг хүнсэнд их хэрэглэх болсон нь тоо толгойн огцом уруудалтад нөлөөлж байгаа гол шалтгаан. Жилд дунджаар 12 мянган тэмээ хүнсэнд хэрэглэдэг тооцоог өнгөрсөн оны мал тооллогын комиссын мэргэжилтнүүд гаргасан байв.

Өөрөөр хэлбэл оны эхэнд тоолсон нийт тэмээний 10-13 хувийг хэрэглээнд зориулж буйг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Мөн 2002 онд Өмнөговь аймагт болсон Тэмээ үржүүлэгчдийн улсын зөвлөлгөөний үеэр “Сүүлийн таван жилд улсын хэмжээнд 176.5 мянган ботго бойжуулж, зүй бусаар хорогдсон болон хүнсэнд хэрэглэсэн тэмээний тоо 267.2 мянгад хүрч, бойжсон ботгоноос 1.5 дахин их байна” хэмээн танилцуулсан санагдана. Харамсалтай байгаа биз. Тэмээний махны хэрэглээ борлуулалттай одоо буй 252 мянган тэмээгээ харьцуулж бодох юм бол дэлхийд ховор хоёр бөхт тэмээний 30 гаруй хувь нь Монголд байсан юм гэнэ лээ гэсэн домог л ам дамжин хоцрох цаг хугацаа ойрхон.

“Арчилгаа маллагаа муугаас хулгайд алдахаас гадна өсвөр насны ботго, тормыг чоно үлдээхгүй болсон тухай дээрх зөвлөлгөөний үеэр тэмээчид онцлон тэмдэглэж байсан. Чоно ухаантай амьтан чинь тэмээний өмнө очоод хөрвөөхөөр тэмээ их сониуч шүү дээ. Үнэртэж байгаад бариулдаг. Том тэмээ бол тэгэхгүй л дээ, ботго тором тэгж сониучирхаж байгаад чонын аманд орох нь элбэг” хэмээн тэмээчид ярьж билээ. Өмнөговь аймагт Тэмээчдийн улсын зөвлөлгөөн хийж, зөвлөмж гаргаад бүтэн дөрвөн жилийн хугацаа өнгөрсөн ч төдийлөн үр дүн харагдсангүй.

Бусад малыг бодоход махны гарц арвинтай учраас тэмээг идшинд түлхүү хэрэглэж байгаа гэж хэлж болно. Түүнчлэн тэмээ өсгөн үржүүлдэг говийн аймгууд бог мал харьцангуй цөөтэй болохоор хоттойгоосоо барих болоход тэмээн сүргээсээ зооглох төдийгүй, бэлэн мөнгөөр худалдах нь их гэнэ. Мөн тэмээ хээлээ 13 сар тээдэг учраас өсөлт удаантай амьтан. Хүнсэнд хайр найргүй хэрэглэхдээ нөхөн үйлдвэрлэл удаантайг нь умартдаг бололтой, манайхан.

Тэмээний мах үхэр, хонины мах шиг өргөн хэрэглээ болоогүй ч нэг кг нь өнөөдөр 1700-1800 төгрөг хүрчээ. Гурван жилийн өмнө хонины мах ийм л ханштай байсан. Тэмээний махны үнэ, хэрэглээ жил ирэх тутам нэмэгдэж байгаа нь тэмээний тоо толгой улам уруудах шалтгаан болж байгаа хэрэг. Тэмээний зогдор, шил, өвдөгний эр ноос болон их биений эм ноосны хэрэглээ дээхнэ үед их байсан. Эзэгтэй нар ширдэг, хаяавч ширэх утасныхаа ноосыг олох гэж тэмээ олонтой айлаас асууж сурагладаг байв.

Гэтэл зах зээл эхэлснээс хойш тэмээний эр ноос шиг үнэгүй, хэрэггүй зүйл үгүй болж айлууд тэмээгээ ноослохоо больсон. Эзэгтэй нар ч эр ноосыг хайхаа больж үйлдвэрийн утсаар хаяавч ширдгээ ширдэг болжээ. Өнөөдөр ноос ноолуурын үйлдвэрүүд зохих хэмжээгээр тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хийж байгаа ч тэмээний ноос бусад малын түүхий эдтэй харьцуулахад харьцангуй хямд байгаа гэж хэлж болно. Ингэний сүү нь гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийдэг, эмчилгээ сувилалд ашиглахад үр дүнтэй байдаг нь анагаахын шинжлэх ухаанаар нотлогдсон ч хэрэглээ нь мөн л бага буй.

Тэмээний тоо толгойг бууруулахгүй байхын тулд үс ноос, сүүгээр нь бүтээгдэхүүн хийж, үнэд хүргэх асуудал хамгаас чухлыг мэргэжилтнүүд онцолж байна. Тэнгэрийн амьтнаа хамгаалан үржүүлэх зорилготой тав зургаан ч холбоо байдаг бололтой. Эдгээр байгууллагаас тэмээг хайрлан хамгаалах талаар дорвитой ажлыг хамтарч нэгдэн хийж байна уу гэж асуумаар. Жил бүр зохиогддог тэмээн пологоос өөр тэмээгээ жуулчид болон монголчууддаа сурталчлах арга хэмжээ алга гэлтэй. Харин ХХААЯ Тэмээний тухай хуулийн төсөл боловсруулахаар ажиллаж байгаа аж.

Энэ мэтээр Монголын нэг бахархал болсон тэнгэрийн амьтнаа идэж устгах бус, ашиг шимийг нь өөр байдлаар хүртэж улмаар тоо толгойг нь нэмэгдүүлэх цаг болжээ.


Read more...